Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

Pomoc dla Grzegorza.jpg

 

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

POBIERZ

Grafika przedstawia plakat "Bitwa o wozy 2020"dotyczący frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020.

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Szczegoly-drugiej-edycji-Bitwy-o-wozy/idn:37816

 

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

Bitwa o wozy – druga tura

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

 

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szczegółów akcji „Bitwa o wozy”, prezentujemy wytyczne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w tym zakresie.

Wytyczne dotyczące zakupu wozów w ramach akcji „Bitwa o wozy”: https://www.straz.gov.pl/download/5009

Bitwa o wozy 2020

źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Wytyczne-dotyczace-zakupu-wozow-w-ramach-akcji-Bitwa-o-wozy/idn:37805 - wytyczne dla OSP

Bitwa o wozy

2020.06.22

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

            https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Bitwa-o-wozy/idn:37797


https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Wytyczne-dotyczace-zakupu-wozow-w-ramach-akcji-Bitwa-o-wozy/idn:37805 - wytyczne dla OSP

 

 

KOMUNIKAT 

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

– Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

Źródło: MSWiA 

 

 

Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka 

 

 Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka 

 

 Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

 

 

 

Dodatkowe środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:
– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.
W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.
 

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP

 

 

Z okazji obchodów 101- ej rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, o godzinie 8:00 11 listopada 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewano hymn państwowy. Ponadto odczytano okolicznościowy list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

11 listopad1 IMG_20191111_075757.JPG IMG_20191111_075841.JPG

 

Konferencja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
w Siemianowicach Śląskich – 29 października 2019 r.

czujka.jpg

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,
to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych
z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

 

 

 

 

 


 

Co roku siemianowiccy strażacy wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego biorą udział w kilkudziesięciu akcjach związanych z uwolnieniem tlenku węgla do otoczenia.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym mieście, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych, które w związku z chłodami i mrozem zaczynają być szczególnie intensywnie używane.

W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Większość przypadków na terenie miasta Siemianowice Śląskie, to zdarzenia, podczas których stężenia tlenku węgla przekraczają dopuszczalne wartości progowe i są szkodliwe dla zdrowia a nawet życia mieszkańców.

Tlenek węgla powstaje przede wszystkim podczas spalania materiałów palnych przy niedostatku tlenu w otaczającym powietrzu. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości w określonych warunkach może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę, a nawet śmierć.

W celu ograniczenia zagrożenia tlenkiem węgla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich każdego roku prowadzi szereg akcji informacyjnych, których głównym przesłaniem z jednej strony jest szeroko rozumiana profilaktyka z drugiej zaś odpowiednie przygotowanie na wypadek powstania zagrożenia.

W dniu 29.10.2019 roku w SCK „Park Tradycji”  Komendant Miejski PSP
w Siemianowicach Śląskich st. bryg. Rafał Świerczek otworzył konferencję na temat zagrożenia tlenkiem węgla, która rozpoczęła kampanię profilaktyczną pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Patronem kampanii jest Komendant Główny PSP generał brygadier Leszek Suski. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach oraz uświadomienie mieszkańcom korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla.

W tegoroczną kampanię wpisuje się prowadzony od kilku lat dzięki wspólnej inicjatywie Pana Prezydenta miasta Rafała Piecha, KM PSP w Siemianowicach Śląskich oraz MPGKiM program montażu czujników dymu i tlenku węgla
w najbardziej zagrożonych zasobach mieszkaniowych Siemianowic Śląskich. Ideą programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez montaż urządzeń pomiarowo – akustycznych wskazujących stężenie tlenku węgla
w mieszkaniach. Dotychczas w ramach kampanii zamontowano ponad 200 czujników.

Równolegle Komenda Miejska PSP w Siemianowicach Śląskich bierze udział
w akcji profilaktycznej Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka pn.: „Czad
i ogień obudź czujność” w ramach, której podczas akcji ratowniczo-gaśniczych przekazywane są ufundowane przez wojewodę czujniki tlenku węgla. Warunkiem otrzymania czujnika jest potwierdzenie w mieszkaniu zagrożenia CO na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz sytuacja materialna mieszkańców.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję zobaczyć pokaz przeprowadzony na mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych wykonany przez pracownika Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wizytówką tegorocznej kampanii w mieście Siemianowice Śląskie jest plakat ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 Macieja GUT, który otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży siemianowickich szkół podstawowych pod hasłem: „Czad i Ogień Obudź Czujność”.

W roku bieżącym w ramach akcji profilaktycznych planowane jest przeprowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta cyklu pogadanek dla uczniów. Akcja będzie prowadzona do końca marca 2020 roku.

Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili:

 • Dyrektor CLO w Siemianowicach Śląskich - Dr n. med. Mariusz Nowak,
 • Prezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich woj. śląskiego – Pan Rafał Dydak,
 • Przedstawiciel Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich – Pani Angelika Achtelik,
 • Pan Norbert Jackowicz - przedstawiciel producentów czujników tlenku węgla,
 • Przedstawiciel TAURON Ciepło Sp. z o.o. – Pan Andrzej Starukiewicz,
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – Pani Anita Wawrzyńska,

Na zakończenie uczestnicy konferencji wzięli udziału w losowaniu sześciu czujników tlenku węgla oraz trzech czujników dymu, które przekazała firma AISKO.

Swoją obecnością zaszczycili między innymi:

Komendant Miejski Policji: nadkom. Rafał Stańko, Komendant Straży Miejskiej – Angelika Wojciechowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Hanna Becker, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jana Jeleń, Z-ca Dyr. Ośrodka Interwencji Kryzysowej – Aneta Kurzawa, Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury – Marek Banasik, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń – Mariusz Nowak, Prezes WOPR Siemianowice Śląskie – Marek Kuna, Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich – Oddział Katowice – Rafała Dydak, Kierownik Rejonowego Zakładu Kominiarskiego w Siemianowicach Śląskich -  Klemens Długajczyk, Dyrektor Tauron Ciepło – Ryszarda Ruzik, Ks. Dziekan Tomasz Kopczyk, Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji – Monika Gawrońska, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Michał Czaja, Dyrektorzy siemianowickich szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych.

fot. str. Wioleta Kubik 1.jpg fot. str. Wioleta Kubik 2_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 3_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 4_.jpg

 fot. str. Wioleta Kubik 5_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 6_.jpg fot. str. Wioleta Kubik 8.jpg fot. str. Wioleta Kubik 9.jpg 

fot. Wojciech Mateusiak 1.jpg fot. Wojciech Mateusiak 2.jpg fot. Wojciech Mateusiak 3.jpg

 

List Prezesa Rady Mininstrów.jpg

 

Dodatkowe wsparcie finansowe o udzielenie dotacji dla jednostek OSP w ramach „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

Strona 1

Strona 2

Strona 3

 1. Słowo wstępne KG PSP - pobierz plik pdf.
 2. Tryb i zasady - pobierz plik pdf.
 3. Wniosek - pobierz plik pdf.
 4. Przykładowy wniosek - pobierz plik pdf.

                                                                                  

 

 

Tour de Pologne amatorów 9.08.2019

 

Puchar Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego za zajęcie I miejsca w Tour de Pologne amatorów 2019 w kategorii mistrz polski straży pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich strażaków do wzięcia udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Tour de Pologne amatorów 09.08.2019

Regulamin Tour de Pologne amatorów 2019

 

plakat pielgrzymka -1.jpg

 

Film szkoleniowy o skokochronach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej udostępnia Państwu film szkoleniowy na temat wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych.

 

Film dostępny jest w serwisie Youtube pod tym linkiem

 

 

LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W SPRAWIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ OSP. 

List sekretarza stanu MSWiA Jaros�fffdfffd82awa Zieli�fffdfffd84skiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych �fffdfffd9brodków przeznaczonych na realizacj�fffdfffd99 zada�fffdfffd84 OSP str. 1

List sekretarza stanu MSWiA Jaros�fffdfffd82awa Zieli�fffdfffd84skiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych �fffdfffd9brodków przeznaczonych na realizacj�fffdfffd99 zada�fffdfffd84 OSP str. 2

 

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Będzinie oraz Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 

 

Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, połączona z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka odbyła się 22 czerwca 2019 roku. Obchody początkowo zaplanowano w maju, jednakże w związku z prowadzonymi działaniami na terenie województwa śląskiego, spowodowanymi warunkami atmosferycznymi, uroczystość została przełożona i świętowana w czerwcu.

Sztandar został nadany po raz pierwszy w historii Komendy, od jej utworzenia w 1992 roku. Fundatorem Sztandaru jest Społeczny Komitet, na którego czele stanął Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Jacek Chełstowski. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za długoletnią służbę oraz pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu będzińskiego oraz całego regionu.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele św. Trójcy w Będzinie, którą odprawił ks. bp. dr Grzegorz Kaszak. Na zakończenie mszy świętej śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, w imieniu wszystkich śląskich strażaków, podziękował biskupowi za przewodniczenie mszy św. oraz za słowa w wygłoszonej homilii. Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów, prowadzonych przez Kompanię Honorową Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na plac Komendy Powiatowej w Będzinie, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów.

Dowódca uroczystości mł. bryg. Marek Sadowski złożył meldunek st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi zastępcy komendanta głównego PSP. Po przyjęciu meldunku odbyła się ceremonia nadania sztandaru. Akt nadania sztandaru odczytał Wiceprzewodniczący Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru, Poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel. Po wbiciu pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej przez zaproszonych gości oraz członków Komitetu, nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru Komedzie Powiatowej PSP w Będzinie.

W dalszej części uroczystości, w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, strażakom z terenu województwa śląskiego zostały wręczone: medale za Długoletnią Służbę, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nominacje na wyższe stopnie służbowe, medale za Zasługi dla Pożarnictwa, Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody pieniężne Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wśród odznaczonych był śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz komendant miejski PSP w Katowicach mł. bryg. Arkadiusz Korzeniewski, którym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za szczególne osiągnięcia w służbie i pracy społecznej, nadał Brązowe Krzyże Zasługi. Wręczenia medali dokonali Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz oraz st. bryg. Arkadiusz Biskup.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznano „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu. Wręczenie odznaczenia dokonał gen. bryg. w st. spoczynku Zbigniew Meres – Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach.

W dalszej części uroczystości komendant powiatowy st. kpt. Arkadiusz Spera wyróżnił Członków Komitetu Społecznego Ufundowania Sztandaru oraz osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz ufundowania sztandaru. Wraz ze swoim zastępcą st. kpt. Szymonem Gwoździem wręczyli pamiątkowe statuetki na ręce st. bryg. Arkadiusza Biskupa, Waldemara Andzela, nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz ks. bp. Grzegorza Kaszaka.

Po dokonaniu wszystkich odznaczeń i uhonorowań odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz list Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, która skierowała się do wszystkich strażaków tymi słowami: „Dzisiejsze wydarzenie to doskonała okazja, aby podziękować za Wasz trud, pasję i poświęcenie. Zapewniam, że Wasza szlachetna misja niesienia bezwarunkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia jest doceniana przez Polaków. Dlatego też od lat jesteście liderami rankingów zaufania społecznego. Wyrazem wdzięczności za profesjonalne wypełnianie obowiązków są także wręczone dziś odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Gratuluje i dziękuję  za szczególne zaangażowanie i determinację.”

Głos również zabrał Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, który występował także w imieniu Przewodniczącego Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz wszystkich parlamentarzystów. Podziękował wszystkim za sprawną współpracę i dołożenie wszelkich starań, aby sztandar dla Komendy Powiatowej PSP w Będzinie został nadany jeszcze w tym roku. Pogratulował wszystkim strażakom awansów i podziękował za służbę.

Następnie głos zabrał zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, który odczytał wszystkim zebranym list komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego: „Wręczenie sztandaru to zawsze niezwykle doniosłe wydarzenie w historii każdej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie jest godną formą podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko powiatu będzińskiego.”

St. bryg, Arkadiusz Biskup również podkreślił, że chciałby pogratulować będzińskim strażakom nowego sztandaru. „Sztandar to symbol. Pod sztandarami nasi dziadowie i pradziadowie przelewali krew. Nierzadko bywało tak, że w cieniu sztandaru wydawali ostatnie tchnienie w walce, byśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce. Życzę wam, by służba pod tym sztandarem była dla Was źródłem satysfakcji, ale niech będzie również powodem do dumy. Niech każdy dzień waszej służby znaczony będzie śladem dobrze spełnionego obowiązku wobec drugiego człowieka, ojczyzny i własnego sumienia. Gratuluję również wszystkim awansowanym, odznaczonym wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów […], zdrowia, sił i wytrwałości. Niech was nie opuszcza strażackie szczęście za wstawiennictwem św. Floriana. Niech liczba powrotów zawsze równa się liczbie wyjazdów – a na dziś miłego świętowania.”

Do życzeń swoich przedmówców dołączył się również nadbryg. Jacek Kleszczewski, który złożył podziękowania dla wszystkich strażaków i innych służb mundurowych współpracujących na co dzień z PSP: „Chciałbym podziękować wam wszystkim za to, że jesteście. Za to, że przynosicie dumę i chlubę mnie osobiście i na pewno panu komendantowi głównemu oraz całemu naszemu krajowi. Za to jak działacie i jak niesiecie pomoc. Mieliście szansę w ubiegłym roku pokazać to podczas szczytu klimatycznego, zabezpieczeń, wielu anomalii pogodowych, wielu zdarzeń, na które reagujecie perfekcyjnie.[…] Chcę podziękować wszystkim instytucjom państwowym, samorządowym, formacjom, leśnikom, kapłanom, którzy zawsze nam sprzyjają.”

Na zakończenie głos zabrał st. kpt. Arkadiusz Spera, który podkreślił jak dużym wyróżnieniem jest nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Będzinie, a także podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli między innymi:

 • Pan Waldemar Andzel wiceprzewodniczący Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru, Poseł na Sejm RP,
 • st. bryg. Arkadiusz Biskup zastępca komendanta głównego PSP,
 • Pan Robert Magdziarz wicewojewoda śląski,
 • parlamentarzyści, władze administracyjne i samorządowe województwa,
 • ks. biskup dr Grzegorz Kaszak – biskup sosnowiecki,
 • gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
 • nadinsp. Krzysztof Justyński komendant wojewódzki Policji,
 • przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z PSP,
 • dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących z PSP.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów wszyscy zaproszeni goście, strażacy oraz ich rodziny mogli obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach

Galeria zdjęć

                              

 

III Dzień Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa

                                   

22 maja 2019 r. w Siemianowickim Centrum Kultury „Park Tradycji” Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich st. bryg. Rafał Świerczek otworzył III edycję „Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich”. W tym roku akcja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich.

Akcja wpisała się w kampanie profilaktyczne organizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej: „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”, „STOP pożarom traw!” oraz „Czad i ogień obudź czujność” i miała na celu przybliżenie zagrożeń jakie niesie pożar, tlenek węgla, katastrofa budowlana, wypadek komunikacyjny oraz inne zdarzenia losowe, których możemy być uczestnikami lub świadkami.

Swoją prelekcją dot. zasad bezpieczeństwa nad wodą zaciekawił wszystkich obecnych Prezes WOPRu w Siemianowicach Pan Marek Kuna. Wspomniał o ogólnych zasadach zachowania się w wodzie, a także przypomniał dzieciom przed zbliżającymi się wakacjami, ze pływać mogą jedynie w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników.

Podczas III Dnia Bezpieczeństwa mieliśmy okazję nauczyć się sposobów postępowania w różnych stanach zagrożenia i usystematyzować wiedzę w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa.

Uczniowie mieli możliwość telefonicznego zgłoszenia pożaru i wypadku drogowego na numer alarmowy 998 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Zapoznali się również ze specyfiką pracy strażaka, podstawowym sprzętem pożarniczym i specjalistycznym, którego używają ratownicy. Pokazy i prezentacje strażackie przeplatane były konkursami i zadaniami dla uczniów.

Dużą atrakcją dla uczestników była pokazowa akcja ratowniczo-gaśnicza na terenie SCK „Park Tradycji” przeprowadzona przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, gdzie między innymi ewakuowano osobę poszkodowaną z pomieszczenia objętego pożarem.

W dalszej części uczestnicy mieli okazję pod nadzorem ratowników ćwiczyć kwalifikowaną pomoc przedmedyczną na fantomach.

Współorganizatorem akcji była KW PSP w Katowicach, Wdział Edukacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, WOPR Siemianowice Śląskie oraz SCK „Park Tradycji”.

Swoją obecnością zaszczycili: przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji - Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Emilian Klimas, Komendant Straży Miejskiej Andżelika Wojciechowska, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich Pani Kinga Hamera – Gromadzka, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Anna Sobieraj, Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pani Izabela Pesel, kierownik Pogotowia Ratunkowego w Siemianowicach Śląskich Pani Danuta Chmiel, Prezes WOPR w Siemianowicach Śl. Marek Kuna oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

autor: kpt. Mariusz Rozenberg, PSP w Siemianowicach Śląskich, foto: Jacek Doutowicz

Galeria

                                               

 

 

Obchody Dnia Strażaka Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich

15 maja 2019 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyły się uroczyste Obchody Dnia Strażaka połączone z 20-leciem powołania Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystych Obchodów od dowódcy uroczystości st. kpt. Dariusza Muchli, przyjął śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski.
Zaproszonych gości przywitał komendant miejski PSP st. bryg. Rafał Świerczek, który w swoim wystąpieniu podziękował za całoroczną pracę oraz omówił dotychczasowe osiągnięcia. Zwrócił się również do druhów z OSP, dziękując za zaangażowanie i pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

W dalszej części obchodów wręczono wyróżnionym strażakom awanse na wyższe stopnie służbowe, odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Dyplomy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie uroczystości odbyła się także ceremonia złożenia ślubowania przez strażaka przyjętego do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant miejski PSP st. bryg. Rafał Świerczek wręczył pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za współpracę na rzecz rozwoju oraz wspieranie ochrony przeciwpożarowej w mieście z okazji 20-lecia powołania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

Następnie odczytano życzenia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, skierowane do strażaków. Pan Prezydent w liście tym napisał między innymi, że: „… Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Kimś, na kogo możemy zawsze liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Nie tylko w obliczu pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, ale również wielu innych zagrożeń to właśnie strażacy są zwykle pierwsi w szeregu ofiarnych ratowników, niosąc bliźnim pomoc nieraz z narażeniem swego zdrowia, a nawet życia…”.

Na zakończenie śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski podziękował za bardzo dobrą współpracę oraz cały rok ofiarnej służby funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy. Złożył również wyrazy uznania i podziękowania druhom OSP w Siemianowicach Śląskich. Pogratulował wszystkim awansowanym i wyróżnionym oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

W uroczystości udział wzięli udział miedzy innymi: prezes WFOŚiGW w Katowicach Pan Tomasz Bednarek, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach st. bryg. Janusz Gancarczyk, prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Pan Rafał Piech, komendant miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko, komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z miast sąsiednich oraz przedstawiciele instytucji, urzędów, przedsiębiorstw współpracujących z Komendą Miejską PSP w Siemianowicach Śląskich.

Opracowanie: KM PSP w Siemianowicach Śląskich

dzs4.jpg dzień strażaka 2019 (2).jpg dzień strażaka 2019 (3).jpg dzień strażaka 2019 (4).jpg dzień strażaka 2019 (5).jpg dzień strażaka 2019 (6).jpg dzień strażaka 2019 (7).jpg dzień strażaka 2019 (8).jpg dzień strażaka 2019 (9).jpg dzień strażaka 2019 (10).jpg dzień strażaka 2019 (11).jpg dzień strażaka 2019 (12).jpg dzień strażaka 2019 (13).jpg dzień strażaka 2019 (14).jpg dzień strażaka 2019 (15).jpg

 

 

 

Życzenia Prezydenta RP

 

 Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka 

https://www.youtube.com/watch?v=obhQFqcBvo0&feature=youtu.be

 

 

ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP, MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ  SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

kg zyczenia2019.jpg   msw zwb2019.jpg   ZMSWzwz2019.jpg

 

W dniu 06.04.2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbył się konkurs wiedzy pożarniczej.

IMG_20190406_1037426.jpg IMG_20190406_1040526.jpg IMG_20190406_1041060.jpg

 

 

W dniu 05.04.2019 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Ślubowania nowo przyjętego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. 

Akt ślubowania odebrał strażak Patryk Kurek. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Pyrchla.

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1227) , w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka-

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą , a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

(wyciąg z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej –

(Dz.U. z 2017 r., poz.1204)

DSC_0974.JPG  DSC_0977.JPG DSC_0978.JPG DSC_0984.JPG

 

   PLAKAT TRAWA.jpg

 

 

Film

 

 

W dniu 27.02.2019 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Ślubowania nowo przyjętego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. 

Akt ślubowania odebrał strażak Krzesimir Jillek. W uroczystościach uczestniczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich bryg. mgr inż. Rafał Świerczek.

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1227) , w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka-

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą , a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

(wyciąg z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej –

(Dz.U. z 2017 r., poz.1204)

DSC_0848.JPG  DSC_0851.JPG  DSC_0855.JPG

 

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich

Śląski Komendant Wojewódzki PSP z dniem 1 lutego 2019 roku powołał mł. bryg. mgr. inż. Grzegorza Pyrchlę na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich 

więcej informacji pod adresem:

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia,10730/wreczenie-aktow-mianowania,-powolania-i-powierzenia-pelnienia-obowiazkow 

 

 Droga pożarowa, drogą życia - pierwsi Ambasadorzy akcji mianowani

W dniu 23 stycznia br. na terenie Siemianowic Śląskich miała miejsce inauguracja kampanii profilaktycznej DROGA POŻAROWA - DROGĄ ŻYCIA, która została zainicjowana  przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, przy współpracy z administratorami wszystkich budynków mieszkalnych w Mieście.

Celem akcji jest zmiana złych nawyków w sposobie parkowania aut na osiedlach, które blokują swobodny przejazd pojazdów służb ratowniczych oraz uzmysłowienie społeczeństwu jak ważne i istotne są drogi pożarowej oraz jak ważne jest szybkie dotarcie służb ratowniczych na miejsce zdarzenia (w jak najkrótszym  czasie). Chcemy wpłynąć na wyobraźnię kierowców aby mieli świadomość że pozastawiane drogi pożarowe mogą być przyczyną ludzkiego nieszczęścia.

Częste akcje informacyjne Państwowej Straży Pożarnej przynoszą stopniowo efekty, ale o zdecydowanej zmianie nawyków kierowców, nie możemy nadal mówić. Stąd decyzja, by zaprosić do współpracy młodzież i uczynienie z nich honorowych Ambasadorów kampanii DROGA POŻAROWA - DROGĄ ŻYCIA.

Poza informacjami na plakatach dystrybuowanymi w niemal wszystkich klatkach schodowych budynków mieszkalnych na terenie miasta, PSP zorganizowała pokaz dla młodzieży, która obserwowała symulację zgłoszenia pożaru, licząc „na żywo” czas przyjazdu wozu strażackiego oraz czas i potencjalne straty wynikające z zablokowania drogi pożarowej. W trakcie pokazu strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu przestawili źle zaparkowany samochód, który blokował przejazd, co znacznie wydłużyło czas dotarcia do miejsca zdarzenia.

Siemianowicki pokaz przyciągnął pierwszych sześćdziesięciu wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych przy Szkole Podstawowej nr 20 w Siemianowicach Śląskich.

Młodzież wspólnie za strażakami odmierzała czas utracony przez usuwanie z jezdni źle zaparkowanego pojazdu. Następnie wspólnie z patrolem „Drogówki” i Strażą Miejską uczniowie zostawiali za szybą samochodów ulotki informacyjne.

Ostatnią częścią spotkania było oficjalne wręczenie odznak Ambasadora kampanii DROGA POŻAROWA - DROGA ŻYCIA z rąk Adama Skowronka - sekretarza miasta Siemianowice Śląskie oraz Z-cy Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Grzegorza Pyrchli.

Akcja zostanie powtórzona w najbliższym czasie na terenie wszystkich osiedli mieszkalnych w Siemianowicach Śląskich dla młodzieży z lokalnych szkół podstawowych.

 

plakat wezwanie DSC_0565.JPG DSC_0586.JPG fot. Wojciech Mateusiak (14 of 31).jpg fot. Wojciech Mateusiak (26 of 31).jpg fot. Wojciech Mateusiak (27 of 31).jpg fot. Wojciech Mateusiak (31 of 31).jpg

 

Informację sporządził: kpt. Mariusz Rozenberg

Zdjęcia: mł. ogn. Wojciech Gwóźdź, Wojciech Mateusiak (UM Siemianowice Śl.),

 

 

UWAGA:
Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu


W związku z prognozowanymi opadami śniegu przypominamy że:
- Zaleganie śniegu na dachach obiektów może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. 
- Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zapewniając bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne. 
- W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

 

Bezpieczne ferie

BEZPIECZNA ŚLIZGAWKA:

Aby tworzenie ślizgawki przebiegało sprawnie - instytucja, która zamierza utworzyć lodowisko, powinna przygotować miejsce (np. odśnieżone asfaltowe boisko), na którym powinny być usypane bandy ze śniegu. Najlepiej, gdy bandy są polewane wodą i zamarznięte. W okresie ferii zimowych straż pożarna może udzielić pomocy szkołom oraz innym instytucjom w utworzeniu tymczasowych, sztucznych lodowisk.

Podczas zimowych zabaw :

 • wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu,
 • do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • wolno jeździć na łyżwach tylko na zorganizowanych i nadzorowanych lodowiskach, nie wolno wchodzić na lód na zamarzniętych jeziorach, stawach i innych akwenach wodnych. Cienki, kruchy lód może się załamać pod ciężarem człowieka. Co roku odnotowuje się wiele utonięć w okresie zimowym, właśnie na skutek takiego nierozważnego postępowania,
 • zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

Co robić, gdy załamie się pod Tobą lód?

 • jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu, ostrzeż inne osoby .
 • na pękającym lodzie, poruszaj się w kierunku brzegu czołgając się (zmniejszy to nacisk powierzchniowy na lód),
 • w przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy,
 • zagrożenie stanowi również bardzo niska temperatura wody ( po 3 minutach dochodzi do wyziębienia organizmu), połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wydostać się na lód,
 • w kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów.

 • wezwij pomoc z telefonu komórkowego - straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112),
 • nie biegnij w kierunku tonącego - ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą
 • jeżeli jest to możliwe podczołgaj się w kierunku osoby tonącej i staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co mogłaby się trzymać np. pasek, linę, gałąź, kurtkę itp., pozwalające zachować dystans od krawędzi  przerębli,
 • pomóż ofierze wydostać się na krawędź lodu,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.
 • do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • jeżeli poszkodowany jest przytomny, można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!

Więcej informacji na stronie:  http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/bezp_na_lodzie.pdf

MROZY, ŚNIEŻYCE:

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C, może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała. Typowymi objawami tego urazu są: znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych.

Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C.Objawami wychłodzenia są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa,poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność. Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową - ogrzewaj go własnym ciałem. Przy odmrożeniach kończyn, zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka. Na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące!) okłady. Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu.

W trakcie mrozów stosuj 10 poniższych zasad, a zima będzie dla Ciebie bezpieczną i przyjemną porą roku.

 1. Ubieraj się ciepło. Zakładaj kilka warstw odzieży tak, by łatwo było je zdjąć, np. sweter, gdy się spocisz w trakcie wysiłku. Załóż bieliznę ochronną np. termiczną, ciepłą kurtkę z kapturem, czapkę, szalik, rękawiczki. Załóż nie przemakalne buty.

 2. Nie wychodź na mróz głodny. Przed wyjściem zjedz kaloryczny posiłek. Możesz zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą.

 3. Nie spożywaj alkoholu. Jego wypicie przyśpiesza krążenie, a w konsekwencji zwiększa wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem i doprowadza do szybkiego wychłodzenia ciała.

 4. Zabezpiecz przed mrozem skórę twarzy i rąk, smarując je ochronnym kremem. Wyjmij ze skóry twarzy metalowe ozdoby, takie jak kolczyki.

 5. Powiedz komuś (rodzinie lub obsłudze w schronisku, pensjonacie, hotelu), dokąd idziesz. Oszacuj, jak długo Cię nie będzie i poinformuj o tym kogoś, kto ewentualnie zgłosi Twoje zaginięcie. Zimą chodzi się znacznie wolniej! W dodatku łatwiej zabłądzić (przysypane śniegiem ścieżki). Nie zapomnij odmeldować się po powrocie, by uniknąć niepotrzebnych alarmów.

 6. Na zimowe wycieczki nie wybieraj się sam. W grupie jest bezpieczniej.

 7. Nie forsuj się. Idąc w grupie w głębokim śniegu, należy zmieniać co jakiś czas osobę prowadzącą. Torowanie drogi (przecieranie szlaku) jest bardzo męczące.

 8. Kiedy popsuje się pogoda, a poczujesz się zmęczony, głodny lub zacznie Ci coś dolegać, nie wychodź na zewnątrz. Z zimą nie ma żartów.

 9. Odmrożone palce możesz włożyć pod strumień zimnej lub letniej wody.

 10. W przypadku dużych odmrożeń udaj się do lekarza. 

 (Na podstawie: A. Dobrzyńska, Polak mądry przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach oraz Wydziału Prewencji Społecznej KG PSP)

 Więcej informacji na stronie: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_zima_wypoczynek.pdf  oraz http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/poradniki/poradnik_zima.pdf

 

Już są! – konkursy kalendarzowe PSP 2019

Informujemy, że komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Szef Obrony Cywilnej Kraju gen. brygadier Leszek Suski ogłasza cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok.

 Kalendarz KG PSP na rok 2019 â�fffdfffd80�fffdfffd93 pierwsza strona

 

W tym roku zapraszamy do udziału w następujących konkursach:

 1. INDYWIDUALNY KONKURS INTERNETOWY. 
  Dla tych, którzy lubią szperać w internecie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-5, do którego można zaangażować rodziców lub opiekunów. Ten konkurs będzie aktywny w marcu, tak więc macie jeszcze chwilę!
   
 2. KLASOWY KONKURS NA SCENARIUSZ GRY TERENOWEJ. 
  To konkurs, w którym weźmie udział cała klasa (4-8 oraz gimnazja), to świetny pomysł na zaangażowanie poprzez zabawę wszystkich uczniów oraz nauczyciela. W napisaniu scenariusza gry terenowej liczą się wszystkie pomysły i głosy, to praca w zespole oraz możliwość przetestowania gry, którą stworzycie.
   
 3. INDYWIDUALNY KONKURS PLASTYCZNY – PROJEKT KARTKI 
  KARTKA BOŻONARODZENIOWA lub WIELKANOCNA pt. „Kartka od strażaków”. Jesteś uczniem klas 1-6, lubisz rysować, szkicować, masz zdolności plastyczne? – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Stwórz kartkę okolicznościową, którą chciałbyś dostać od strażaka. Jakie elementy na niej powinny się znaleźć, postawisz na klasykę i minimalizm, czy bogactwo szczegółów?
   
 4. KLASOWY KONKURS NA SPOT FILMOWY 
  „Pożar w szkole – znam zasady bezpiecznej ewakuacji”. To drugi z konkursów dla całej klasy (4-8 oraz gimnazja). Możecie poczuć się aktorami, scenarzystami, operatorami „kamer”, a może ktoś z Was stworzy własną muzykę. Praca w zespole przy tym przedsięwzięciu pozwoli Wam poznać swoje zdolności i predyspozycje, a przy okazji będzie materiałem który poruszy kwestie bezpieczeństwa w Waszej szkole.

Celem wszystkich tych konkursów jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa: na wypadek zagrożenia oraz zdobytej wiedzy o straży pożarnej w Polsce.

Termin składania prac konkursowych upływa 26 kwietnia 2019 r. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 maja 2019 r., a informacja o laureatach zamieszczona zostanie do 20 maja 2019 r. na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Nagrody w formie symbolicznego zaproszenia na wycieczki oraz nagrody rzeczowe  zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019.


Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursach!

Więcej informacji na temat konkursów (regulaminy konkursów oraz Karty Zgłoszeniowe) dostępne jest na stronie KG PSP

 

1sz.jpg        Szlachetna Paczka 2sz.jpg

Już po raz kolejny funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich przyłączyli się do udziału w projekcie charytatywnym SZLACHETNEJ PACZKI.  Dzięki zaangażowaniu wielu osób, którzy chcieli podzielić się przede wszystkim dobrocią i sercem, udało się zakupić wszystkie potrzebne artykuły, które będą ogromnym wsparciem dla potrzebujących rodzin. W dniu 9 grudnia br. odbył się finał tej niezwykłej akcji. Strażacy z JRG w Siemianowicach Śląskich czynnie włączyli się w akcję udzielając wsparcia w transporcie oraz przekazaniu wszystkich zebranych darów w obecności wolontariusza ze Szlachetnej Paczki najbardziej potrzebującym rodzinom.

 

IMG_20181209_120717.jpg  IMG_20181209_120722.jpg  IMG_20181209_120723.jpg  IMG_20181209_123056.jpg  IMG_20181209_123127.jpg  IMG_20181209_131827.jpg

 

Konferencja „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
w Siemianowicach Śląskich – 15 listopada 2018 r.

Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpiecze�fffdfffd84stwa!

 

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,
   to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

 

 

Co roku siemianowiccy strażacy wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego biorą udział w kilkudziesięciu akcjach związanych z uwolnieniem tlenku węgla do otoczenia.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym mieście, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich
w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych, które w związku z chłodami i mrozem zaczynają być szczególnie intensywnie używane.

W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Większość przypadków na terenie miasta Siemianowice Śląskie, to zdarzenia, podczas których stężenia tlenku węgla przekraczają dopuszczalne wartości progowe i są szkodliwe dla zdrowia a nawet życia mieszkańców.

Tlenek węgla powstaje przede wszystkim podczas spalania materiałów palnych przy niedostatku tlenu w otaczającym powietrzu. Wdychanie nawet niewielkiej jego ilości w określonych warunkach może spowodować zatrucie, silny ból głowy, śpiączkę, a nawet śmierć.

W celu ograniczenia zagrożenia tlenkiem węgla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich każdego roku prowadzi szereg akcji informacyjnych, których głównym przesłaniem z jednej strony jest szeroko rozumiana profilaktyka z drugiej zaś odpowiednie przygotowanie na wypadek powstania zagrożenia.

15 listopada Komendant Miejski PSP bryg. Rafał Świerczek zainaugurował podczas konferencji dot. tematyki tlenku węgla, kampanię profilaktyczną pod hasłem „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Patronem kampanii jest Komendant Główny PSP generał brygadier Leszek Suski. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach oraz uświadomienie mieszkańcom korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla.

W tegoroczną kampanię wpisuje się prowadzony od kilku lat dzięki wspólnej inicjatywie Pana Prezydenta miasta Rafała Piecha, KM PSP w Siemianowicach Śląskich oraz MPGKiM program montażu czujników dymu i tlenku węgla w najbardziej zagrożonych zasobach mieszkaniowych Siemianowic Śląskich. Ideą programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez montaż urządzeń pomiarowo – akustycznych wskazujących stężenie tlenku węgla w mieszkaniach.
W ramach programu na bieżąco prowadzona jest analiza akcji ratowniczo-gaśniczych pod kątem zagrożenia tlenkiem węgla, wytypowanie najbardziej zagrożonych budynków mieszkalnych oraz montaż w nich czujników dymu i tlenku węgla. Dotychczas zamontowano blisko 200 czujników.

Równolegle Komenda Miejska PSP w Siemianowicach Śląskich bierze udział
w akcji profilaktycznej Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka pn.: „Czad
i ogień obudź czujność” w ramach, której podczas akcji ratowniczo-gaśniczych przekazywane są ufundowane przez wojewodę czujniki tlenku węgla. Warunkiem otrzymania czujnika jest potwierdzenie w mieszkaniu zagrożenia CO na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych oraz sytuacja materialna mieszkańców.

Wizytówką tegorocznej kampanii w mieście Siemianowice Śląskie jest plakat ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 Macieja GUT, który w ubiegłym roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży siemianowickich szkół podstawowych pod hasłem: „Czad i Ogień Obudź Czujność”.

W roku bieżącym w ramach akcji profilaktycznych planowane jest przeprowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta cyklu pogadanek dla uczniów. Akcja będzie prowadzona do końca marca 2019 roku.

Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili:

 • Dr n. med. Mariusz Nowak - Dyrektor CLO,
 • Pan Piotr Kłodowski - Z-ca Prezesa Korporacji Kominiarzy Polskich - oddział Katowice,
 • Pan Marcin Piowczyk - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Pani Katarzyna Płonka - Przedstawiciel SM w Siemianowicach Śląskich,
 • Pan Krzysztof Szczechowski - przedstawiciel firmy GAZ-TECH,
 • Pan Norbert Jackowicz - przedstawiciel producentów czujników tlenku węgla,
 • mł. bryg. Grzegorz Pyrchla – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP.

 Na zakończenie uczestnicy konferencji wzięli udziału w losowaniu sześciu czujników tlenku węgla, które przekazała firma AISKO.

Swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Miasta Siemianowice Śląskie Pan Adam Skowronek, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Krzysztof Burek, PINB w Siemianowicach Śląskich Marcin Piowczyk, Z-ca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich Pani Aneta Kurzawa , Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Anna Sobieraj, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Michał Czaja oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Siemianowicach Śląskich

Tekst opracował : kpt. Mariusz Rozenberg

Zdjęcia: mł. asp. Sebastian Karpiński, UM Siemianowice Śląskie.

DSC_0163.JPG  DSC_0169.JPG  DSC_0183.JPG  DSC_0249.JPG  IMG_2201.JPG  IMG_2215.JPG  IMG_2249.JPG

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Apel Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śl..pdf

Plakat

ULOTKA - zrodla tlenku wegla_KM PSP SIEMIANOWICE.jpg

ULOTKA CZAD KGPSP.pdf

ULOTKA CZAD KGPSP.pdf

ULOTKA CZAD KGPSP TREŚĆ.pdf

ULOTKA KMPSP SIEMIANOWICE ŚL.jpg

Ulotka NIE DLA CZADU.pdf

ULOTKA PLAKAT.jpg

 

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, o godzinie 12:00 11 listopada 2018 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewano hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1 11  2 11 3 11

 

 

      

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

 

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

 Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Źródło: MSWiA

 

                                                                                                         Logo kampanii Czujka na straży Twojego bezpieczeÅ�fffdfffd84stwa!

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako...”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej

 

materiały do pobrania znajdują się:https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36483

 

List Pana Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy

list.jpg

List Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy.pdf

 

W dniu 17.08.2018 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. 

Akt ślubowania odebrało 2 strażaków. W uroczystościach uczestniczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich bryg. mgr inż. Rafał Świerczek.

Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 1227) , w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka-

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia –

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

Ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą , a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

(wyciąg z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej –

(Dz.U. z 2017 r., poz.1204)

s1.JPG  s2.JPG  s3.JPG  s4.JPG

 

 Ćwiczenia na terenie zakładu Tauron Ciepło

W dniu 07.08.2018 około godziny 10:19 w skutek prowadzonych prac konserwacyjnych na terenie zakładu Tauron Ciepło – Zakład Wytwarzania Katowice doszło do wybuchu jednego ze zbiorników na olej opałowy. W skutek zdarzenia doszło do pożaru cieczy w uszkodzonym zbiorniku oraz poszkodowany został jeden pracownik.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia mające na celu sprawdzenie powiatowego planu ratowniczego, współorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich oraz Elektrociepłownię Tauron Ciepło Sp. z o.o.

W ćwiczeniach brali udział:

- pracownicy Tauron Ciepło Sp. z o.o.,

- pracownicy wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

- pracownicy wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

- przedstawiciele Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich,

- kadra kierownicza KM PSP w Siemianowicach Śląskich,

- druhowie z OSP Siemianowice Śląskie,

- strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z:

 • Siemianowic Śląskich,
 • Katowic,
 • Będzina,
 • Dąbrowy Górniczej.

Ćwiczenia te miały na celu:

- praktyczne sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków przewidzianych do działań na terenie zakładu (siły I rzutu),

- sprawdzenie zasad postępowania pracowników na wypadek powstania awarii na terenie zakładu (zasady zawarte w Planie operacyjno - ratowniczym na wypadek zagrożenia – Procedury ramowe),

- doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związanych z powstaniem awarii przemysłowych tj. pożar zbiornika z olejem opałowym o pojemności 1300 m3 oraz obronę sąsiednich obiektów gospodarki olejowej,

- praktyczne sprawdzenie różnych możliwości zaopatrzenia wodnego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań gaśniczych oraz uzyskanie maksymalnych parametrów sprzętu gaśniczego.

 

DSC_0022.JPG  DSC_0032.JPG  DSC_0052.JPG  DSC_0056.JPG  DSC_0090.JPG  DSC_0102.JPG  DSC_0107.JPG  DSC_0111.JPG  DSC_0114.JPG  DSC_0115.JPG  DSC_0151.JPG  

 

 Tour de Pologne 2018

W dniu 5 sierpnia 2018 r. po przejeździe przez Siemianowice Śląskie peletonu kolarskiego biorącego udział w II etapie 75 Tour de Pologne na Rynku miejskim w strefie kibica odbył się festyn dla mieszkańców Miasta i kibiców zgromadzonych podczas wyścigu.

W ramach Kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich włączyła się aktywnie do imprezy.

Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli mieszkańcom specyfikę pracy strażaków, omówili zagrożenia jakie niosą ze sobą zdarzenia losowe, których możemy uczestnikami lub świadkami.

Dużą atrakcją dla uczestników był pokaz sprzętu ratowniczo - gaśniczego przeprowadzony przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, a szczególnie możliwość zobaczenia od środka pojazdu użytkowanego przez siemianowickich strażaków.

20180805_180712.jpg  20180805_181545.jpg  20180805_191936.jpg

 

„Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje”

W ramach Kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” w dniu 19 lipca 2018 r. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odwiedziło czterdziestu uczestników półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordana.

Podczas spotkania funkcjonariusze pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej przybliżyli dzieciom specyfikę pracy strażaków oraz omówili zagrożenia jakie niesie ze sobą pożar, wypadek komunikacyjny oraz inne zdarzenia losowe, których mogliby być uczestnikami lub świadkami.

Dzieci miały okazję nauczyć się sposobów postępowania w różnych stanach zagrożenia, usystematyzować wiedzę w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa, a także przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

Dużą atrakcją dla uczestników był pokaz sprzętu ratowniczo - gaśniczego przeprowadzony przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, gdzie między innymi dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas podawania prądu wody.

1a.JPG 2a.JPG  3a.JPG  4a.JPG  5a.JPG

Opracowanie: kpt. Mariusz Rozenberg

Zdjęcia: kpt. Adam Kołakowski


 

Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

1 plakat.jpg    2 plakat.jpg

 

Plakat 2.jpg

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2018

W dniu 16.05.2018 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyły się uroczyste Obchody Dnia Strażaka.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przyjął Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski.

Zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski PSP bryg. Rafał Świerczek, który w swoim wystąpieniu podziękował za całoroczną pracę oraz omówił dotychczasowe osiągnięcia. Wspomniał także o tym iż, bieżący rok jest rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Zwrócił się również do druhów z OSP, dziękując za zaangażowanie i pomoc podczas działań ratowniczo gaśniczych. 

W trakcie głównej części uroczystości wręczono złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” asp. Grzegorzowi Dulik oraz brązowy dla mł. ogn. Artura Wierzgoń, za szczególne osiągnięcia w służbie. Ponadto wręczono wyróżnionym strażakom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród odznaczonych był między innymi asp. Sebastian Batoryna, który otrzymał Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości wspomniano o odznaczeniach i awansach nadanych pracownikom Komendy podczas Wojewódzkich Obchodów dnia Strażaka w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w dniu 15.05.2018r. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został Rafał Świerczek a na  stopień kapitana awansowano mł. kpt. Adama Kołakowskiego

Następnie odczytano okolicznościowy list skierowany do uczestników uroczystości przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan Joachim Brudziński w liście tym napisał między innymi: „…nieustannie udowadniacie, że jesteście świetnie wyszkolonymi profesjonalistami, gotowymi do działania w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach…”.

Na zakończenie Śląski Komendant Wojewódzki wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Panią Anną Zasadą Chorab, dokonali uroczystego przekazania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Rafałowi Świerczkowi samochodu kwatermistrzowskiego SLKw Opel Vivaro, który został zakupiony ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

W uroczystości udział wzięli:

 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Jacek Kleszczewski,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie - Anna Zasada Chorab,
 • Przewodniczący Rady Miasta Siemianowice Śląskie - Adam Cebula,
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej  z miast sąsiedzkich oraz komend zaprzyjaźnionych,
 • Ksiądz Dziekan - Krystian Bujak oraz Ksiądz Kapelan Prałat Stefan Wporski,
 • Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach - druh Marek Durał,
 • Komendant Policji mł. insp. Dariusz Kopeć i jego zastępca mł. insp. Krzysztof Burek,
 • Komendant Straży Miejskiej – Panią Andżelikę Wojciechowską,
 • Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Siemianowicach Śląskich - Katarzyna Szopa.

43 56 DSC_0059.JPG DSC_0099.JPG DSC_0125.JPG DSC_0129.JPG DSC_0138.JPG DSC_0139.JPG DSC_0146.JPG DSC_0148.JPG 151 DSC_0153.JPG DSC_0177.JPG DSC_0193.JPG DSC_0200.JPG DSC_0202.JPG DSC_0221.JPG

 

 Suski 

 Brudziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zieliński FILM 

Wojewódzki

 

PLAKAT TRAWA.jpg 

 

Plakat msza

 

Zmiana na stanowisku komendanta miejskiego PSP w Sosnowcu

8 lutego 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przez st. bryg. Grzegorza Nowaka i przyjęcia pełnienia obowiązków komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przez mł. bryg. Radosława Lendora, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta PSP w Zawierciu. Po uroczystym pożegnaniu ze sztandarem, odchodzący komendant złożył meldunek o zdaniu swoich obowiązków śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP bryg. Jackowi Kleszczewskiemu, a mł. bryg. Radosław Lendor o przyjęciu pełnienia obowiązków komendanta miejskiego PSP w Sosnowcu.

Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu st. bryg. Grzegorz Nowak przeszedł na zaopatrzenie emerytalne po  32 latach  pełnienia służby w straży pożarnej, w tym 10 lat na stanowisku komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

 

 

 

Zmiana na stanowisku komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach

Z dniem 23 lutego 2018 roku, po 32 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach st. bryg. Mirosław Kwiatkowski. Uroczystość przekazania obowiązków odbyła w Komendzie Miejskiej PSP w Świętochłowicach z udziałem zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy. Śląski komendant wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta PSP w Świętochłowicach mł. bryg. Arkadiuszowi Labocha, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chorzowie. 

Podziękowania za służbę, wzorową postawę, autorytet i profesjonalizm dla st. bryg. Mirosława Kwiatkowskiego oraz życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej służbie, złożył zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Jędrocha. 

 

 

Bezpieczne ferie

BEZPIECZNA ŚLIZGAWKA:

Aby tworzenie ślizgawki przebiegało sprawnie - instytucja, która zamierza utworzyć lodowisko, powinna przygotować miejsce (np. odśnieżone asfaltowe boisko), na którym powinny być usypane bandy ze śniegu. Najlepiej, gdy bandy są polewane wodą i zamarznięte. W okresie ferii zimowych straż pożarna może udzielić pomocy szkołom oraz innym instytucjom w utworzeniu tymczasowych, sztucznych lodowisk. 

Czytaj więcej

 

Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej

16 lutego 2018 roku w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej przez st. bryg. Tomasza Kościowa i przyjęcia pełnienia obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej przez kpt. Zbigniewa Gnacika,dotychczasowego zastępcy komendanta miejskiego.

Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem, odchodzący komendant złożył zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi, meldunek o zdaniu swoich obowiązków                   a kpt. Zbigniew Gnacik o przyjęciu pełnienia obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej.

 

 Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich

16 lutego 2017 roku, w siedzibie komendy miejskiej PSP w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta miejskiego. Z tym dniem, po 32 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne komendant miejski PSP w Piekarach Śląskich bryg. Przemysław Pieniężny. Z dniem 17 lutego, śląski komendant wojewódzki PSP powierzył obowiązki komendanta miejskiego PSP w Piekarach Śląskich mł. bryg. Tomaszowi Dziechciarzowi, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach.

Podziękowania za służbę, wzorową postawę, autorytet i profesjonalizm dla bryg. Przemysława Pieniężnego oraz życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej służbie mł. bryg. Tomaszowi Dziechciarzowi, w imieniu śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP złożył st. bryg. Bogdan Jędrocha – zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego.

 

Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa lodowego

W niedzielę (11 lutego 2018 r.) o godz.10.00 na akwenie wodnym ,,Rzęsa" odbyły się warsztaty szkoleniowe z ratownictwa lodowego.

Warsztaty, otwarte dla publiczności, przeprowadzili wspólnie siemianowiccy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także członkowie siemianowickiego Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dodatkowo warsztaty wsparła specjalna Grupa Ratownictwa lodowego i Sekcja Psów Ratowniczych OM WOPR z Katowic. Szkolenie poprowadził V-ce Prezes OM WOPR Katowice - Instruktor Ratownictwa Jarosław Zwierzyna. Dodatkową atrakcją dla przybyłych był udział grupy „morsów” z OM WOPR-u z Katowic.  

Ratownicy ćwiczyli techniki samoratowania, a także podejmowanie osoby, pod którą załamał się lód zarówno przy użyciu specjalistycznego sprzętu, takiego jak sanie lodowe, trap ratowniczy, pneumatyczne sanie ratownicze (lanco) czy drabiny pożarnicze. Przećwiczono również ratowanie przy użyciu innych przedmiotów, które sami możemy wykorzystać gdy staniemy się świadkami niebezpiecznego zdarzenia na akwenie zalodzonym.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie technik ratowniczych oraz poprawę współpracy pomiędzy służbami biorącymi udział w warsztatach ratownictwa lodowego.

W trakcie pokazów na "Rzęsie", mieszkańcy Siemianowic Śląskich dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą chodzenie po zamarzniętych stawach i jakie podjąć działania w przypadku zauważenia osoby, która wpadła do wody.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informację przygotował: kpt. Mariusz Rozenberg, mł. kpt. Adam Kołakowski
Zdjęcia: asp. Sebastian Batoryna

 

 

 

KONKURS KALENDARZOWY 2018

kalendarz_2018_800x600.jpg

 

 

 

”Altus Cup Mistrzostwa Polski Weteranów w biegu po schodach”
 

schody                     schody2

 

W sobotę, 13  stycznia br. w godzinach popołudniowych odbył się bieg na szczyt Altusa - najwyższego wieżowca w Katowicach. Zawody spotkały się z dużym zainteresowaniem miłośników biegania, liczba zawodników przekroczyła 200 osób. Zawodnicy mieli do pokonania 33 piętra budynku, a nie jak w poprzednich edycjach 30 pięter, gdyż bieg rozpoczął się wyjątkowo z poziomu -3. Biegacze musieli przezwyciężyć 660 schodów pokonując 120 metrów wysokości.   

W mistrzostwach udział wzięła również drużyna KM PSP Siemianowice Śląskie zajmując I miejsce w kategorii Strażaków PSP w składzie:

 • kpt. Mariusz Rozenberg,
 • st. asp. Kamil Mstowski,
 • mł. asp. Dominik Szymański,
 • st. sekc. Krzysztof Karaś,

Ponadto nasi strażacy mieli również indywidualne osiągnięcia:

 • II miejsce       mł. asp. Dominik Szymański w kategorii Strażaków PSP do 29 lat,
 • III miejsce      mł. asp. Dominik Szymański w kategorii M-20,
 • II miejsce       st. sekc. Krzysztof Karaś w kategorii Strażaków PSP 30 lat i starsi,
 • III miejsce      st. asp. Kamil Mstowski  w kategorii Strażaków PSP 30 lat i starsi.

 

Informację przygotował: mł. asp. Dominik Szymański
Zdjęcia: mł. asp. Dominik Szymański

 

 Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu


 

18 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta powiatowego bryg. mgr inż. Andrzeja Gracy i przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Żywcu przez st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Grygiela.
Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem, odchodzący komendant złożył na ręce śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr. inż. Jacka Kleszczewskiego meldunek o zdaniu swoich obowiązków.
Nowo powołany komendant żywieckich strażaków st. bryg. mgr inż. Krzysztof Grygiel po uroczystym przywitaniu się ze sztandarem, złożył meldunek śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu o objęciu obowiązków komendanta powiatowego PSP w Żywcu.
W uroczystości uczestniczył starosta żywiecki Andrzej Kalata, burmistrz miasta Żywca Antonii Szlagor oraz podinsp. mgr Michał Łukasik komendant powiatowy policji w Żywcu.
Bryg. mgr inż. Andrzeja Graca będzie kontynuował swoją służbę w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Białej.

 

St.bryg. mgr inż. Krzysztof Grygiel jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także  studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania - „Akademia Przywództwa”.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1994r. w Komendzie Rejonowej PSP w Lublinie. 1 września 1998r. został przeniesiony do pełnienia służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, w której zajmował kolejno stanowiska w wydziale operacyjnym jako oficer, następnie jako zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Z dniem 1 maja 2007 r. został powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Bielsku-Białej nadzorującego wydział operacyjno-szkoleniowy, kontrolno-rozpoznawczy oraz jednostki ratowniczo-gaśnicze.

Jest funkcjonariuszem z długoletnim doświadczeniem i umiejętnościami operacyjnymi. Przeprowadził szereg działań zmierzających do poprawy warunków pełnienia służby strażaków pracujących w Stanowisku Kierowania KM PSP w Bielsku-Białej. St. bryg. Krzysztof Grygiel w latach 1999-2007 był dowódcą kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego „Soła”.  
Jako oficer posiadający bogaty zasób wiedzy z dziedziny taktyki pożarniczej w trakcie pełnionej służby dowodził wieloma akcjami, w tym m.in. działaniami ratowniczymi w czasie powodzi na terenie miasta i powiatu bielskiego w 2010 r.

Podczas swojej 27 letniej służby st. bryg. Krzysztof Grygiel był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in.: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku

Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego  PSP w Rybniku powołany został mł. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek, dotychczas pełniący obowiązki komendanta.

Pan mł. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył także Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Informatyki uzyskując tytuł inżyniera oraz studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach na Wydziale Zarządzania - „Akademia Przywództwa”. Służbę w Komendzie Miejskiej PSP Jastrzębiu - Zdroju rozpoczął w 2000 roku, w 2003 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Od 29 października 2017 roku pełnił obowiązki komendanta miejskiego PSP w Rybniku.

Był współorganizatorem wielu przedsięwzięć m.in: Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP, Wojewódzkich Zawodów Sikawek Konnych oraz Wojewódzkich Mistrzostw Strażaków woj. śląskiego w tenisie ziemnym. W latach 2014 i 2016 pełnił funkcję sędziego głównego Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP oraz Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Drużyn OSP.

Odnosił także sukcesy sportowe zdobywając I miejsce w Mistrzostwach Śląska Strażaków woj. śląskiego w tenisie ziemnym.

Odznaczony m.in: Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę,  Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.  

DSC_0114.JPG  DSC_0116.JPG

 

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Spokojnych i bezpiecznych świąt życzą minister i wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Pamiętajmy o tych, którzy są na służbie i czuwają nad naszym bezpieczeństwem –  podkreśla minister Mariusz Błaszczak. Część policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i BOR spędzi święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok na służbie. Są gotowi nieść pomoc i będą czuwać nad życiem i zdrowiem tych, którzy gromadzą się w świątyniach, odwiedzają tradycyjne szopki, odpoczywają w rodzinnej atmosferze, biesiadują, bawią się i podróżują. Wśród wielu serdeczności są też życzenia:  śniegu jak confetti, nadziei, która nigdy nie gaśnie, radości, która nie zna granic, BOR-dzo pięknej choinki i samych słonecznych dni w każdym nowym kalendarzu…

 

 
 

 

 

 

Życzenia 

 

„Wasza droga życiowa, to służba innym ludziom”. Spotkanie w Centralnej Szkole PSP szefa MSWiA z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Święta Bożego Narodzenia.

21 grudnia 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z funkcjonariuszami podległych mu służb.

Państwo jako swoją drogę życiową wybrali służbę innym ludziom. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu samych radosnych chwil pełnych domowego ciepła, spędzonych w rodzinnym gronie – powiedział szef MSWiA podczas spotkania wigilijnego z funkcjonariuszami w Częstochowie.

W czasie, gdy wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy, by świętować – część z Państwa będzie na służbie. I właśnie dlatego, by obywatele mogli w spokoju spotykać się z bliskimi w te Święta, ktoś musi czuwać i dbać o bezpieczeństwo innych. Za tą służbę dziś Wam dziękuję! Mimo, że każdego dnia zmagacie się Państwo ze skutkami wypadków, przestępstw, z tym co niebezpieczne i groźne, to mam nadzieję, że świąteczne dni na służbie będą pełne spokoju i sprawią, że ilość koniecznych interwencji będzie jak najmniejsza – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu, które odbyło się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą pełnili służbę podczas Świąt, a także kadeci częstochowskiej szkoły pożarniczej.
Spotkanie zaszczycili również swoją obecnością parlamentarzyści, w których imieniu przemawiała posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska oraz posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska. Obecny był także wicewojewoda śląski Pan Mariusz Trepka, komendanci Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

Podczas spotkania minister nagrodził również 3-letniego Maćka z Poraja, który jest najmłodszym z Młodych Bohaterów wyróżnionych przez szefa MSWiA.

Błogosławieństwa obecnym udzielili Ks. st. kpt. Adam Glajcar - kapelan krajowy strażaków wyznania ewangelicko -augsburskiego oraz ojciec Jan Poteralski - podprzeor jasnogórski.

Minister Mariusz Błaszczak wraz z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim i Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP bryg. Jackiem Kleszczewskim, odwiedził szkolną jednostkę ratowniczo - gaśniczą, gdzie spotkał się  z załogą pełniącą służbę oraz mógł zobaczyć sprzęt zakupiony w ramach ustawy modernizacyjnej.

Wcześniej, w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, minister Mariusz Błaszczak wręczył nagrody wyróżniającym się funkcjonariuszom służb mundurowych - policjantom, strażnikom granicznym, wśród nagrodzonych było także pięciu strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

CSPSP2.jpg CSPSP3.jpg CSPSP5.jpg CSPSP6.jpg img19.jpg phoca_thumb_l_img_3408.jpg phoca_thumb_l_img_3513.jpg phoca_thumb_l_img_3693.jpg CSPSP8.jpg

 

Opracowanie na podstawie materiałów MSWiA oraz CS PSP w Częstochowie 
Zdjęcia: CS PSP w Częstochowie

 

 

 

Siemianowice Śląskie – siostry uratowały rodzinę przed zaczadzeniem

 

 

6 grudnia 2017 roku, w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich odbyło się spotkanie, 9-letniej Julii, 12-letniej Natalii i ich najbliższych z Komendantem Miejskim bryg. Rafałem Świerczkiem, którego celem było uhonorowanie odważnej postawy obydwu dziewczynek. Wzięli w nim udział również uczniowie klasy IIIC ze Szkoły Podstawowej nr 3, do której uczęszcza Julia, przedstawiciele Urzędu Miasta, Policji i Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Dziewczynki otrzymały od Komendanta dyplomy uznania, czujnik tlenku węgla oraz strażackie maskotki i upominki.

W niedzielę, 19 listopada br. 9-letnia Julia i jej starsza siostra 12-letnia Natalia, uratowały swoją rodzinę od zaczadzenia. Dziewczynki, będąc w mieszkaniu, poczuły się źle i poszły do taty, aby szukać u niego pomocy. Okazało się, że był on nieprzytomny. Julia wykazała się ogromną odpowiedzialnością i bez chwili wahania wybrała numer alarmowy 112. Natalia w tym czasie otworzyła okna w mieszkaniu i podjęła próbę wybudzania taty. Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich wpłynęło z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach. Dyżurny w momencie dysponowania sił i środków otrzymał informację, że tato zgłaszającej odzyskał przytomność. Po dojeździe na miejsce, strażacy wykonali w mieszkaniu pomiary stężenia tlenku węgla – stwierdzając jego obecność. Będący na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego przebadał Julię, jej starszą siostrę oraz ojca, a następnie cała trójka została przetransportowana do Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, na dalsze badania.

W trakcie spotkania w komendzie miejskiej, uczniowie mieli okazję nauczyć się sposobów postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia i poćwiczyć pod okiem ratowników, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zapoznali się również ze specyfiką pracy strażaka, podstawowym sprzętem pożarniczym i specjalistycznym, używanym podczas akcji ratowniczych. Pokazy i prezentacje o tematyce związanej z tlenkiem węgla przeplatane były konkursami i zadaniami dla uczniów.

opracowanie: kpt. Mariusz Rozenberg KM PSP w Siemianowicach Śląskich
zdjęcia: Dawid Markysz, Rafał Jakoktochce 

fot. Rafał Jakoktochce (3).jpg

 

 

Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie

MSWiA – nominacje dla funkcjonariuszy PSP

4 grudnia 2017 roku Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podczas spotkania w MSWiA wręczyli akty powołania na komendantów powiatowych PSP i ich zastępców powołanym przez komendantów wojewódzkich funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

Śląski komendant wojewódzki PSP z dniem 1 grudnia 2017r., powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Będzinie st. bryg. mgr inż. Adama Wilka, dotychczas pełniącego obowiązki komendanta tej jednostki.

St. bryg. mgr inż. Adam Wilk jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Sytuacją Kryzysową” na Uniwersytecie Śląskim.

Po ukończeniu szkoły służbę pełnił w komendzie w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, ZZSP Zakładów Azotowych „Azoty” Chorzów, a następnie w Bytomiu, gdzie zajmował kolejno stanowiska dowódcy sekcji, dowódcy kompanii, dowódcy zmiany, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 2001r. zastępcy komendanta miejskiego PSP.
Od 1 października 2017 roku pełnił obowiązki komendanta powiatowego PSP w Będzinie.

Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w największej związanej z gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku. Dowodził między innymi akcjami: gaszenia pożaru Opery Śląskiej, zawalenia się budynku przy ul. Wesołej i wybuchu gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Energetyki w Bytomiu. W trakcie dotychczasowej służby był współorganizatorem i członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w KM PSP w Bytomiu, pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw Śląska Strażaków PSP i OSP w Pływaniu, współorganizatorem XXXII Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym, współprowadzącym programu TVP3 Katowice „Raport z akcji”.Przez wiele lat pełnił także nieetatową funkcję rzecznika prasowego komendanta miejskiego PSP w Bytomiu.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medalem za Ofiarność i Odwagę.

 

Zawodnicy z woj.śląskiego zdobyli brązowy medal na XXIII Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej

 

W dniach 27-30 listopada 2017 r. w obiekcie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma w Cetniewie, przeprowadzono XXIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej. Organizatorem Mistrzostw była Komenda Główna PSP, a funkcję Gospodarza pełniła Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku.

W rozgrywkach udział wzięło 16 drużyn reprezentujących województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz szkoły pożarnicze: SGSP Warszawa, CS PSP Częstochowa, SA PSP Kraków i Poznaniu. Drużyny rywalizowały w czterech grupach eliminacyjnych. Po dwie najlepsze awansowały do grup ćwierćfinałowych. Pozostałe rywalizowały o miejsca 9-16. Po rocznej przerwie, ponownie Mistrzem Polski została drużyna woj. łódzkiego, która w emocjonującym meczu finałowym pokonała 1:0, woj. mazowieckie (ubiegłoroczny Mistrz). Trzecie miejsce wywalczyła drużyna woj. śląskiego. Zarówno poziom organizacyjny, jak i sportowy Mistrzostw został bardzo wysoko oceniony przez uczestników. Dodatkowo prowadzono klasyfikację na najlepszych zawodników Mistrzostw.

Wyróżnienia otrzymali:

Najlepszy zawodnik (MVP Mistrzostw) – Michał Marciniak – woj. łódzkie,
Najlepszy bramkarz – Rafał Krzywania – woj. kujawsko-pomorskie,
Najlepszy strzelec – Wojciech Bajor – woj. mazowieckie.

W ceremonii zakończenia Mistrzostw, połączonej z wręczeniem pucharów, medali, dyplomów i nagród, udział wzięli:

st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,
st. bryg. Piotr Kalinowski – przedstawiciel Komendanta Głównego PSP,
mł. bryg. Dariusz Żywicki – z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Końcowa klasyfikacja Mistrzostw przedstawia się następująco:

 1. woj. łódzkie,
 2. woj. mazowieckie,
 3. woj. śląskie,
 4. woj. kujawsko-pomorskie,
 5. SGSP Warszawa,
 6. woj. pomorskie,
 7. woj. podkarpackie,
 8. woj. lubelskie, 
 9. woj. dolnośląskie,
 10. woj. podlaskie,
 11. SA PSP Kraków,
 12. woj. zachodniopomorskie,
 13. woj. świętokrzyskie,
 14. woj. opolskie,
 15. SA PSP Poznań,
 16. CS PSP Częstochowa.

Reprezentacja woj. śląskiego wystąpiła w składzie:

 1. mł. kpt. Florek Wojciech - KM PSP Bielsko-Biała,
 2. mł. ogn. Potempa Janusz - KM PSP Chorzów,
 3. mł. ogn. Groszak Łukasz - KM PSP Gliwice,
 4. st. sekc. Stasiak Tomasz -KM PSP Gliwice,
 5. sekc. Misiak Tomasz - KM PSP Gliwice,
 6. sekc. Mirga Zbigniew - KM PSP Gliwice,
 7. mł. asp. Satora Robert - KM PSP Gliwice,
 8. asp. Stabla Mirosław - KM PSP Jastrzębie Zdrój,
 9. st. sekc. Górny Rafał -KM PSP Katowice,
 10. mł. asp. Jaros Andrzej -KM PSP Rybnik,
 11. mł. ogn. Żbikowski Robert -KP PSP Wodzisław Śląski,
 12. sekc. Bażan Jacek - KP PSP Wodzisław Śląski.

 Opiekunowie zawodników:
mł. asp. Jachimowicz Adam - KP PSP Wodzisław Śląski - trener
kpt. Makles Andrzej -KW PSP Katowice – kierownik

 

Druga edycja kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”

 W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” 27 listopada 2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

 Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar czadu i ognia był jak najmniejsza. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, stąd nasza kampania i dzisiejsze spotkanie – powiedział szef MSWiA. Tegoroczna akcja to już druga edycja kampanii społecznej MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!”. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.

Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić. Tę wiedzę, podczas spotkania w raszyńskiej szkole, przekazał uczniom i seniorom gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, który zwrócił uwagę m.in. na przyczyny powstawania czadu.

Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. Sam czad jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony zostaje transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie czadem, potrzebujemy specjalnych czujników – takie właśnie urządzenia wręczył raszyńskim seniorom minister Mariusz Błaszczak. Uczniowie szkoły otrzymali też odblaski i gry planszowe „Zostań policjantem” oraz „Zostań strażakiem”.

Szef MSWiA powiedział, że liczy na to, aby podczas startu kolejnej edycji kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność!”, można było powiedzieć, że dzięki niej liczba ofiar czadu zmniejszyła się. - Mam też nadzieję, że dzieci, które dziś uczestniczyły w lekcji dotyczącej zagrożeń i możliwości im przeciwdziałania, nauczyły się, jak należy reagować. Liczę też, że seniorzy wyjdą z naszego spotkania z poczuciem tego, że nie wolno bagatelizować żadnego zagrożenia – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Czytaj także na stronie MSWiA

Więcej 

 

Uroczysta zbiórka z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 

 

 

 

24 listopada 2017 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie, strażakom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.
Była to także okazja do wręczenia wyróżniającym się funkcjonariuszom nagród Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego PSP oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W trakcie uroczystości akty powołania otrzymali: na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie mł. bryg. Paweł Nalepka, na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach st. bryg. Dariusz Jaromin.

Ceremonii wręczenia dokonał Śląski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jacek Kleszczewski w asyście Zastępców Śląskiego Komendanta
st. bryg. Arkadiusza Biskupa oraz st. bryg. Bogdana Jędrochy.

                        

 

 

 

Powołanie na stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 

 

17 listopada 2017 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej od dnia 19 listopada 2017 r. powołał st. bryg. mgr. inż. Bogdana Jędrochę na stanowisko Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

St. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie Sytuacją Kryzysową” na Uniwersytecie Śląskim.

Pracę w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach rozpoczął w 1990 roku na stanowisku oficera w służbie operacyjnej. W latach 1999 – 2006 pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Katowicach. W maju 2006 roku objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach,a od marca 2008 roku Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach. Od 19 maja 2017 roku pełnił obowiązki Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w największych związanych z gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku oraz powodzi w 2007 roku. W czerwcu 2002 roku dowodził obroną stacji transformatorowej i stacji wodociągowej przy ul. Brackiej, podczas akcji powodziowej na terenie Katowic. W 2006 roku dowodził działaniami ratowniczymi podczas akcji po katastrofie budowlanej hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie. Dowodził również podczas katastrofy budowlanej kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach w 2014 roku.

W trakcie dotychczasowej służby realizował także wiele inwestycji na rzecz Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, m.in. budowę nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 w Katowicach - Szopienicach oraz termomodernizację obiektów Komendy oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Katowicach.

Odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.  

 

 

III Zawody Wspinaczkowe Strażaków o puchar Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

9 listopada 2017r. w obiekcie  Hali Widowiskowo- Sportowej w Tarnowskich Górach odbyły się  III ZAWODY WSPINACZKOWE STRAŻAKÓW  O PUCHAR  ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.   

Organizatorem zawodów była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach. Patronat nad  zawadami objął Burmistrz Miasta Radzionkowa.

Zawody rozegrano w konkurencji pn. wspinanie na trudność. Punktowano starty indywidualne oraz drużynowe (drużyna liczyła trzech zawodników). W zawodach udział wzięło  30 zawodników  z 12 Komend Państwowej Straży Pożarnej  woj. śląskiego, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz OSP Mysłowice-Janów i OSP Repty Śląskie.

Puchary i nagrody zwycięzcom  wręczył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup.

 Uczestnicy zawodów i zajęte przez nich miejsca w kwalifikacjach do finału:

       

Karol

Porwoł

KM PSP Gliwice

1

Michał

Nita

OSP Mysłowice-Janów

2

Wojciech

Kogut

KM PSP Rybnik

3

Tomasz

Parkitny

KP PSP Tarnowskie Góry

4

Artur

Wierzgoń

KM PSP Siemianowice Śląskie

5

Michał

Kazatel

KM PSP Zabrze

6

Kamil

Lika

KP PSP Tarnowskie Góry

7

Paweł

Edelman

KP PSP Kłobuck

8

Paweł

Siwnicki

KM PSP Katowice

9

Konrad

Dyrcz

KM PSP Jaworzno

10

Aleksander

Kadłubek

OSP Repty Śląskie

11

Wiktor

Olbryś

KM PSP Tychy

12

Adam

Kiedroń

KP PSP Pszczyna

13

Damian

Tłuścik

KM PSP Zabrze

14

Szymon

Borys

KP PSP Tarnowskie Góry

15

Piotr

Wilkin

KM PSP Zabrze

16

Dawid

Wons

KM PSP Zabrze

17

Tomasz

Gondko

KM PSP Jastrzębie Zdrój

18

Joanna

Kupidło

OSP Repty Śląskie

19

Miłosz

Płomiński

KP PSP Wodzisław Śląski

20

Marcin

Galas

KM PSP Zabrze

21

Bartlomiej

Sępiak

KM PSP Jastrzębie Zdrój

22

Artur

Szymanek

CSPSP w Częstochowie

23

Marek

Pipans

KP PSP Pszczyna

24

Piotr

Gonera

CSPSP w Częstochowie

25

Jakub

Bednarz

OSP Repty Śląskie

26

Dominik

Szymański

KM PSP Siemianowice Śląskie

27

Sebastian

Kucharczyk

KP PSP Pszczyna

28

Jarosław

Ostrowski

KM PSP Gliwice

29

Bogdan

Sgolik

KM PSP Gliwice

30

 

Uczestnicy finału oraz zajęte miejsca:

       

Finał
 pkt 36

czas (s)

1

Tomasz

Parkitny

KP PSP Tarnowskie Góry

36

79,00

2

Karol

Porwoł

KM PSP Gliwice

36

89,43

3

Artur

Wierzgoń

KM PSP Siemianowice Śląskie

36

98,00

4

Wojciech

Kogut

KM PSP Rybnik

36

116,39

5

Paweł

Edelman

KP PSP Kłobuck

36

138,81

6

Michał

Kazatel

KM PSP Zabrze

36

232,00

7

Kamil

Lika

KP PSP Tarnowskie Góry

32

192,80

8

Michał

Nita

OSP Mysłowice-Janów

29

126,63

 

Do finału dopuszczono również jedyną uczestniczącą w zawodach kobietę t.j Joannę Kupido  z OSP Repty Śląskie - zawodniczka  nie była klasyfikowana, uzyskała  32 punkty przy czasie 161,20 sek.

Klasyfikacja  drużynowa przedstawia się następująco:

       

KP PSP Tarnowskie Góry

81

418,3

1

KM PSP Zabrze

81

457,2

2

OSP Repty Śląskie

75

662,6

3

KP PSP Pszczyna

73

654,4

4

KM PSP Gliwice

59

626,4

5

 

 

Galeria zdjęć

         

          

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla, której przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Po mszy, delegacje władz i instytucji, szefowie służb mundurowych, delegacje stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy przeszli na Plac Bolesława Chrobrego pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się główna ceremonia, ze składaniem wieńców, uroczystym apelem pamięci i salwą honorową. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek - „W tym doniosłym dniu, w którym świętujemy odzyskanie niepodległości, niech wybrzmią słowa jednego z tych, którego zasługi dla Polski trudno przecenić – Ignacego Jana Paderewskiego: „Nie zginie Polska, nie zginie! Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla was, dla nas i dla całej ludzkości” – powiedział w wystąpieniu.

W obchodach Święta Niepodległości wzięli udział między innymi: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Wiceministrowie w resortach sprawiedliwości i energii, parlamentarzyści, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Kleszczewski, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji.

Na zakończenie dzisiejszych uroczystości odbyła się defilada z udziałem Orkiestry KWP w Katowicach i kompanii honorowych służb mundurowych, wśród nich była także Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Na Placu Sejmu Śląskiego wystawiono stoiska promocyjne instytucji i służb mundurowych, zaprezentowała się również Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach i Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Komendzie Miejskiej PSP w Chorzowie. Zaproszeni gości i mieszkańcy mogli także zobaczyć sprzęt Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego i Straży Granicznej, pokazy kwalifikowanej pierwszej pomocy i prezentacje dotyczące numeru alarmowego 112. Atrakcjom towarzyszył poczęstunek wojskową grochówką.

 

Galeria zdjęć

      

 

     

 

     

 

          

 

     

 

         

 

     

 

          

 

     

 

       

 

     

 

         

 

     

 

 

Z okazji Święta Niepodległości rusza Kampania Społeczna MSWiA promująca szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji. 

MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego. 

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic. W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy,a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty. 

- Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Szanujmy je. - dodał minister Mariusz Błaszczak. 

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród organizatorów imprez, samorządowców, chórzystów, uczniów i nauczycieli. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy. 

Link do poradnika „Biało-Czerwona” - 
http://www.mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf 

Link do poradnika „Hymn Polski” - 
https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf 

Link do spotu pt. „Biało-Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe” - 
https://youtu.be/LfDv3yi5IrM 

Miniprzewodnik do czytania 

 

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie

                       

 

Z dniem 6 listopada 2017r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie powołany został mł. bryg. mgr inż. Ryszard Kukuczka, dotychczas pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta.

Pan mł. bryg. mgr inż. Ryszard Kukuczka służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełni od 1993 r., jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył z tytułem inżyniera pożarnictwa w roku 1997. Służbę stałą rozpoczął w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie. Ostatnie piętnaście lat pełnił ją na stanowisku Kierownika Sekcji ds. Kwatermistrzowsko - Technicznej. W roku 2000 uzyskał tytuł magistra na Politechnice Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Od 15 maja 2017 r. mł. bryg. Ryszard Kukuczka pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie.

Odznaczenia: Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.
 

 

 

Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich

Z dniem 14 października 2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich powołany został bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta tej Jednostki. 

bryg. mgr inż. Andrzej Płóciniczak jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również uzupełniające studia magisterskie w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku - Białej.

W 1999 roku podjął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Katowicach w Wydziale Kontrolno - Rozpoznawczym. W kolejnych latach realizował zadania służbowe w wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym KM PSP w Katowicach zajmując kolejne stanowiska. Dodatkowo pełnił nieetatową funkcję Rzecznika Prasowego Komendanta Miejskiego  PSP w Katowicach. W trakcie służby w KM PSP w Katowicach, był zaangażowany w propagowanie profilaktyki przeciwpożarowej na terenie miasta Katowice realizując szereg programów dla dzieci, seniorów oraz szkoleń. 
Wielokrotnie uczestniczył i dowodził w działaniach ratowniczych jako oficer operacyjny m.in. w pierwszej fazie działań po katastrofie budowlanej kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach w 2014 roku.
Od kwietnia 2017 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich, gdzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

KONKURS PLASTYCZNY AKCJI

"CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy                                              Formularz zgłoszeniowy - edytowalny 
 
plakat
 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich powołał Miejską Komisję Konkursową, która w dniu 10 października br. rozpatrywała nadesłane prace w II edycji Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Czad i ogień. Obudź czujność!”

W skład Komisji weszli:         

 • kpt. Mariusz Rozenberg – przewodniczący (KMPSP),
 • st. kpt. Florentyna Emesaouden – sekretarz (KMPSP),
 • Michał Czaja – Wydział Zarządzania Kryzysowego (UM),
 • Monika Gawrońska – Wydział Edukacji (UM),
 • Dorota Macior – Gajewska – Pracownia Okienko (UM),

Komisja spośród wszystkich złożonych prac z poszczególnych Szkół Podstawowych wybrała po 3 najlepsze prace (I, II, III miejsca) w 2 kategoriach wiekowych (klasy I-III i IV-VII) oraz podjęła decyzję o  wyróżnieniu 2 prac konkursowych  w każdej kategorii.

wyniki.jpg

Dodatkowo wybrano jedną pracę, która będzie plakatem Kampanii profilaktycznej pn.: „Czad i ogień. Obudź czujność!” w 2018 r. w mieście Siemianowice Śląskie.

Uroczyste ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Plastycznego oraz rozdanie nagród odbędzie się 25 października o godz. 12:00 – 15:00 podczas Konferencji: „Czad i ogień. Obudź czujność!” w Willi Fitznera przy ul. Fitznerów 3 w Siemianowicach Śląskich.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

 

 

 

Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! 
Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę. 

Link do strony akcji:

https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/ 

 

k243.jpg

 

Wypadek tramwaju z samochodem osobowym - ćwiczenia

http://katowice.tvp.pl/33024696/wypadek-kontrolowany-cwiczenia-w-siemianowicach-slaskich

https://silesion.pl/wykolejony-tramwaj-cwiczenia-sluzb-ratunkowych-w-siemianowicach-slaskich-29-06-2017

 

 Kręci mnie bezpieczeństwo w Siemianowicach Śląskich 2017

Kampania organizowana pod patronatem Pana Mariusza Błaszczaka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA_kreci-mnie-bezp_wybrane.png

 

 

Dzień Strażaka 2017 

 

dzień strażaka 2017.jpg

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka skierowanego do funkcjonariuszy PSP:

 

 http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16059,4-maja-Miedzynarodowy-Dzien-Strazaka.html

 

 

 

Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego 

 

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

– W 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie środków przekazywanych przez ministerstwo na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że zarzuty, jakoby OSP nie otrzymywały dotacji lub otrzymywały mniej środków są absurdalne i nieprawdziwe. – Jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymują coraz więcej pieniędzy z budżetu państwa. Nasz rząd dostrzega, że strażacy ochotnicy stanowią to „drugie płuco” systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce. Wszystkie te jednostki wspieramy  – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 r.

W 2015 r. państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taką kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. – Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 r. wynosi 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r. kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę, 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe samochody i sprzęt dla strażaków ochotników

Wiceszef MSWiA był w Sejmie pytany m.in. o zakup nowego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceminister poinformował posłów, że ze środków budżetowych kupowane są m.in. samochody pożarnicze dla OSP. W 2016 r. zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. - Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno-taktycznych, które nie mają szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił, że w 2016 r. zakupiono nowy sprzęt dla strażaków-ochotników, w tym m.in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

Dodatkowe środki dla OSP z Programu modernizacji

Jednocześnie wiceszef MSWiA poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Prawa i Sprawiedliwości, realizowany jest „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Program przewiduje także dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 2017-2020 zaplanowano dofinansowanie dla tych jednostek w łącznej kwocie 501 mln 400 tys. zł. – Z tej kwoty 335 mln 800 tys. zł trafi do jednostek z KSRG, a 165 mln 600 tys. zł. do pozostałych jednostek. Zakupimy m.in. około 500 wozów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników – zaznaczył wiceminister.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Podczas wystąpienia w Sejmie, wiceminister Jarosław Zieliński jednoznacznie zdementował zarzuty rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. – Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały     środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową.  W projekcie  nowelizacji  ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu dystrybucji tych środków, tak aby stworzyć spójny system i reagować na realne potrzeby strażaków ochotników – powiedział wiceszef MSWiA.

W ocenie MSWiA zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału,  aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugie 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. – Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników – podkreślił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Źródło: MSWiA

 

PLEBISCYT DZIENNIKA ZACHODNIEGO: STRAŻAK ROKU woj. śląskiego 2017

mł. ogn. Mariusz Chowański jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownikiem medycznym a prywatnie - pasjonatem wschodnich sztuk walk, sportów siłowych oraz spełnionym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Urodził się i wychował w Siemianowicach Śląskich. Mieście, które zna jak własną kieszeń i jest z niego dumny. Od wczesnych lat fascynowało go niesienie pomocy potrzebującym. W związku z czym, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w wieku 22 lat rozpoczął przygodę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Niespełna dwa lata później potwierdził swoje powołanie do niesienia pomocy ludziom wstępując w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Rozpoczął studia zaoczne na kierunku Ratownictwo Medyczne. Nie zmniejszyła się również jego pasja do sportu:

 • I miejsce w Mistrzostwach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w biegu techniczno-sprawnościowym oraz zdobycie Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej,
 •  II i III miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc w Mistrzostwach Śląska,
 • zdobycie stopnia 5 kyu w Aikido.

Obecnie zajmuje stanowisko starszego ratownika kierowcy w stopniu młodszego ogniomistrza w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, gdzie dodatkowo wykonuje zadania instruktora z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

chawaj.jpg                     ss

            GŁOSUJ TERAZ !!!!!!            

 

 

            stop wypalanie traw

Kampania informacyjna „STOP pożarom traw!” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa: stoppozaromtraw.pl – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. 

 

 I Dzień Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich. 

 

28 marca 2017 r. w Siemianowickim Centrum Kultury „Park Tradycji” Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich bryg. Rafał Świerczek otworzył I edycję „Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich”. W tym roku akcja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich.

Akcja wpisała się w kampanie profilaktyczne organizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej: „Czad i ogień obudź czujność” oraz „STOP pożarom traw!” i miała na celu przybliżenie zagrożeń jakie niesie pożar, tlenek węgla, katastrofa budowlana, wypadek komunikacyjny oraz inne zdarzenia losowe, których możemy być uczestnikami lub świadkami. 
Podczas I Dnia Bezpieczeństwa mieliśmy okazję nauczyć się sposobów postępowania w różnych stanach zagrożenia i usystematyzować wiedzę w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa. Uczniowie mieli możliwość telefonicznego zgłoszenia pożaru i wypadku drogowego na numer alarmowy 998 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Zapoznali się również ze specyfiką pracy strażaka, podstawowym sprzętem pożarniczym i specjalistycznym, którego używają ratownicy. Pokazy i prezentacje strażackie przeplatane były konkursami i zadaniami dla uczniów.

Dużą atrakcją dla uczestników była pokazowa akcja ratowniczo-gaśnicza na terenie SCK „Park Tradycji” przeprowadzona przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, gdzie między innymi ewakuowano osobę poszkodowaną z pomieszczenia objętego pożarem.
W dalszej części każdy z uczestników miał okazję pod nadzorem ratowników ćwiczyć kwalifikowaną pomoc przedmedyczną na fantomach.

Akcja objęta była patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana Rafała Piecha, TVP Katowice oraz  Polskiego Radia Katowice. Współorganizatorem akcji była KW PSP w Katowicach, Wdział Edukacji Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz SCK „Park Tradycji”. Na zakończenie I edycji Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa zostały wręczone nagrody dla laureatów Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich pod hasłem: „STOP pożarom traw!”. W konkursie zwyciężyła praca ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 - Macieja Gut, która będzie plakatem kampanii profilaktycznej w 2018 r.

Swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pani Anna Zasada – Chorab, Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Kopeć, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Janusz Kuklok, Członek Zarządu OSP w Siemianowicach Śląskich dh Mariusz Chowański,  Kierownik PRM w Siemianowicach Śląskich Pani Katarzyna Szopa, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Anna Sobieraj, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Michał Czaja, Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Pani Izabela Komaniecka oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Relacja radiowa z I Dnia Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa w Siemianowicach Śląskich   

 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 10 14 13 19 18 17 23 22 21 20 26 25 24 28 27 31 30 29 28 32 123 33

 

 

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Treść listu: dotacje dla OSP  

 

Konkurs plastyczny akcji „STOP pożarom traw!”

 

 

                                konkurs - Urząd Miasta

Zobacz film

 

Miejska Komisja Konkursowa I edycji Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich pod hasłem: „STOP pożarom traw!” w składzie:

mł. kpt. Rozenberg Mariusz, st. kpt. Florentyna Emesaouden, Monika Gawrońska (Wydział Edukacji), Patrycja Zadrużna (Wydział Ochrony Środowiska) i Dorota Macior – Gajewska

1 2 3 4 5 6

w dniu 24 marca 2017 r. przeprowadziła weryfikację 40 prac konkursowych wyłonionych w eliminacjach szkolnych  i przyznała 10 nagród w 2 kategoriach wiekowych:

Wyróżnienie w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Hanna Hadasik              SP Nr 1

                              Zuzanna Wróblewska    SP Nr 6

Miejsce III w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Julia Kowańska             SP Nr 20

Miejsce II w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Aniela Ciapała               SP Nr 13

Miejsce I w kategorii – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych:

                              Maciej Gut                    SP Nr 1


Wyróżnienie w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Piotr Sikora                   SP Nr 8

                              Anastazja Kołodziej       SP Nr 13

Miejsce III w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Julia Bachowska            SP Nr 8

Miejsce II w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Natalia Wawrzosek        SP Nr 11

Miejsce I w kategorii – uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych:

                              Maja Gut                       SP Nr 1

 

Główną nagrodę w konkursie plastycznym otrzymuje MACIEJ GUT  – SP Nr 1

Zwycięska praca będzie tłem plakatu Kampanii profilaktycznej „STOP pożarom traw!” w 2018 r. w Siemianowicach Śląskich

 

 

W dniu 15 lutego 2017r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Siemianowicach Śląskich został mianowany mł. kpt. mgr inż. Mariusz Rozenberg. Uroczyste przyjęcie obowiązków odbyło się w Komendzie Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich podczas uroczystej zbiórki. Meldunek o przyjęciu obowiązków Dowódcy JRG przyjął Komendant Miejski PSP w Siemianowicach Śląskich bryg. mgr inż. Rafał Świerczek.
m1 m2 m3 m4 m5 m6

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zobacz wystąpienie
 

 

Wystąpienie Wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w MSWiA, skierowanego do strażaków i pracowników cywilnych PSP 
pobierz wystąpienie

 

Czad i Ogień. Obudź czujność 

czad              czad i ogień.jpg

 

 
Dzień Strażaka oraz 140 rocznica Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 10.06.2016 r.
140 lat bohaterstwa 
140-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej  
140-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

 

   W dniu 1 czerwca 2016 r. na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich został powołany bryg. mgr inż. Rafał Świerczek - dotychczasowy Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

 

 

   Uroczyste przejęcie obowiązków odbyło się w dniu 10 czerwca br. o godz. 13:00 na stadionie Park Pszczelnik podczas Obchodów Dnia Strażaka oraz 140 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

 SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ

Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych             

spoKREWnieni ze służbą 

Ulotka do pobrania

Harmonogram:

 • 21 marca 2017 roku, KM PSP Zabrze, ul. Stalmacha 22,
 • 23 marca 2017 roku, KM PSP Katowice, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, ul. Krakowska 130, Katowice - Szopienice,
 • 24 marca 2017 roku, Częstochowa, Plac Biegańskiego,
 • 30 marca 2017 roku, KM PSP Rybnik, ul. Świętego Józefa 4,
 • 31 marca 2017 roku, KM PSP Bielsko – Biała, ul. Leszczyńska 43.

Akcja oddawania krwi skierowana jest zarówno dla funkcjonariuszy PSP, pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP, druhów OSP, jak również otwarta jest dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy mogą oddawać krew w dniu 23 marca 2017 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Krakowskiej 130 w Katowicach-Szopienicach.

Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, ustanowionego jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny  zobacz