Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

   


     Sprawy kwalifikowane i klasyfikowane są zgodnie z "rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP" stanowiącym załącznik Nr 2 do decyzji Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP.

Wyciąg z "Rzeczowy wykaz akt"

0 ZARZĄDZANIE004 – Odprawy, narady, zjazdy wewnętrzne PSP
0112 – Powoływanie, likwidacja i organizacja jednostek organizacyjnych


  KP (KM) PSP
0133 - Obwody operacyjne
014  – Upoważnienia
0160 – Organizacja zarządzania
0161 – Środki ewidencyjne archiwum zakładowego i ewidencja zasobu
0231 – Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP –


decyzje
0233 - Zbiór aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP –


Rozkazy
0261 – Pozostałe opinie prawne
0332 – Plany i sprawozdania roczne
0351 – Formularze statystyczne
0432 – Podsieci informatyczne jednostek organizacyjnych
052  – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości
055  – Analizy skarg i wniosków
061  – Wydawnictwa, informacje. Prace naukowo – badawcze.


Wydawnictwa własne
0749 – Współpraca krajowa z innymi organami
0750 – Współpraca krajowa z Komendą Główną Policji i jednostkami


terenowymi
0753 – Współpraca z ZEP MSW i A
0754 – Współpraca krajowa z jednostkami organizacyjnymi PSP
0755 – Współpraca z innymi instytucjami, urzędami jednostkami


organizacyjnymi
0760 – Współpraca krajowa z organami terenowej administracji rządowej
0762 - Współpraca z terenowymi organami administracji samorządowej
077  – Współpraca ze związkami zawodowymi
078  – Współpraca wewnętrzna (notatki służbowe)
0791 – Centralne i terenowe obchody Dnia Strażaka i inne imprezy


okolicznościowe
0793 – Zaproszenia, życzenia, podziękowania
0810 – Współpraca z zagranicą, programy, umowy i sprawozdania z ich


realizacji
094  – Kontrole wewnętrzne w PSP
0951 – Kontrole problemowe
0953 - Inspekcje gotowości bojowej
096  – Kontrole zewnętrzne w PSP

1 KADRY1100 – Limity zatrudnienia
1101 – Rezerwa kadrowa
1111 – Zatrudnienia – umowy o prace
1112 – Świadectwa służby (pracy)
1114 – Zaświadczenia o zatrudnieniu
112   – Staże praktyki zawodowe
1130 - Etaty
115   – Prace zlecone – dodatkowe
120   – Akta osobowe pracowników
123   – Sprawy osobowe- awanse
124   – Sprawy osobowe – odznaczenia
125   – Sprawy osobowe – nagrody
1260 – Postępowanie dyscyplinarne
129   – Inne sprawy pracownicze
1294 – Rozdział absolwentów szkół PSP
130   - Przepisy
131   - Wypadki przy pracy
133   - Analiza stanu BHP
1340 – Badania okresowe
136   - Komisje BHP
1400 - Szkolenie zawodowe – opracowania własne
1420 - Ewidencja osób szkolonych w kraju
1424 - Szkolenie OSP
1425 - Szkolenie zawodowe w PSP
1426 - Doskonalenie zawodowe PSP
1471 – Zawody sportowe
1480 - Ćwiczenia jednostek PSP
160   – Dowody obecności
163   – Urlopy pracownicze
164   – Delegacje służbowe
172   - Wczasy pracownicze – dopłata do wypoczynku,
1721 - Zryczałtowany równoważnik pieniężny w zamian za        


niewykorzystany przejazd na koszt PSP na odległość 1000 km,
173   – Sanatoria – obozy kondycyjne
174   – Kolonie i obozy młodzieżowe
1760 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1761 - Fundusz socjalny Emerytów i rencistów,
183   – Zasiłki rodzinne
184   – Emerytury i renty
191   – Poradnie lekarskie

2 ŚRODKI RZECZOWE200   - Przepisy własne,
2232 - Czynsze i opłaty,
2241 - Równoważnik za brak mieszkania,
2242 - Równoważnik za remont lokalu,
226   - Eksploatacja nieruchomości,
2310 - Zaopatrzenie w umundurowanie,
2311 - Zaopatrzenie w odzież specjalną i roboczą,
2312 - Zaopatrzenie w sprzęt kwatermistrzowski, polowy i obrony         


cywilnej,
2314 - Rozdzielniki
2315 - Gospodarka magazynowa,
2316 - Analizy i oceny wyposażenia – okresowe,
2317 - Analizy i oceny wyposażenia – doraźne
2318 - Kartoteki materiałowe – dokumentacja księgowa
2319 - Rejestr kart wyposażenia osobistego,
2321 - Sprzętu silnikowego, pożarniczego i obrony cywilnej,
2323 - Okresowe karty pracy pojazdów,
2324 - Okresowe karty pracy urządzeń,
2342 - Wykazy sprzętu,
236   - Zapotrzebowania,
2370 - Oferty,
2371 - Przetargi,
240   - Gospodarka samochodowa,
2440 - Karty drogowe,
2441 - Karty pracy sprzętu,
2450 - Ewidencja pojazdów,
2451 - Zapotrzebowanie na pojazdy,
2452 - Przydział pojazdów,
247   - Pojazdy zbyte – kasacja, oddanie,
260   - Organizacja i kontrola systemów łączności,
2613 - Funkcjonowanie systemów łączności,
265   - Eksploatacja systemów łączności
281   - Mienia PSP,

3 FINANSE3131 – Plany finansowe KW PSP
3132 – Plany finansowe Urzędu Miasta Świętochłowice
315   – Darowizny finansowe
320   – Dowody księgowe
3212 – Dokumentacja księgowa ( analityka kont)
3213 – Karty wydatków
3221 – Rozliczenie z Komendą Wojewódzką
3222 – Rozliczenie z Urzędem Miasta Świętochłowice
324   - Uzgodnienia sald
330   – Polityka płacowa w PSP
3310 – Płace komendantów
3311 – Płace pozostałych funkcjonariuszy
3312 – Płace pracowników cywilnych
3315 – Płace innych kategorii zatrudnienia
3321 – Rozliczenia z ZUS
3322 – Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
3323 – Zajęcie wynagrodzeń za pracę
333   – Listy płac
334   – Kartoteki wynagrodzeń, kartoteki podatkowe
335   – Zaświadczenie o płacach
352   - Inwentaryzacja

4 OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA4411 - Materiałowo – techniczne, finansowe i medyczno – sanitarne,
443   - Obsługa techniczna (kancelaryjna),

5 OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI


I PORZĄDKU PUBLICZNEGO5518 – Analiza, prognozy i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i


ochrony ludności powiatu
552   – Monitoring
5530 - Zabezpieczenie operacyjne miejscowości
5532 – Zabezpieczenie operacyjne zakładów pracy
5540 - Dobowe informacje o sytuacji pożarowej
5550 - Analiza akcji ratowniczych
5552 – Informacje ze zdarzeń – meldunki
5554 - Działalność MSK
5555 - Książka podziału bojowego
558   – Czynności kontrolno – rozpoznawcze (zawiadomienia o kontroli)
5586 – Wstępne ustalenia nieprawidłowości, które przyczyniły się do  


jego zaniedbań, powstania pożaru oraz okoliczności jego


rozprzestrzeniania
5587 – Nakładanie grzywien
5591 – Pokontrolne postępowanie administracyjne
5592 – Postępowanie egzekucyjne
5593 – Odwołania i zażalenia na akty administracyjne
5594 – Stanowiska w sprawie przekazywania do użytkowania obiektów


budowlanych
5595 – Postępowanie administracyjne w trybie nadzoru

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4025
Treść wprowadził(a): Wyrzykowski Marcin, 2004-02-04 11:45:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-02-04 11:33:55