Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY MIEJSKIEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Regulamin organziacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
     w Siemianowicach Ślaskich, zwanej dalej "Komendą Miejską", określa
     szczegółową organizację Komendy miejskiej, w tym:

    - kierowanie pracą Komendy Miejskiej,
    - strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej,
    - zadania wspólne i zakresy działania komórek organizacyjnych,
    - wzory pieczęci i stempli,
    - liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych
      Komendy Miejskiej.

  2. Komenda Miejska jest zakwalifikowana do IV kategorii Komend Powiatowych/
      Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

  3. Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Siemianowice Ślaskie.

  4. Siedzibą Komendy Miejskiej jest miasto Siemianowice Śląskie.

 

§2.

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

  1. KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

  2. OSP - Ochotniczą Straż Pożarną,

  3. JRG - Jednostkę Ratowniczą - Gaśniczą,

  4. KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

§3.

  1. Pracą Komendy Miejskiej kieruje Komendant Miejski przy pomocy Zastępcy
      Komendanta Miesjkiego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

  2. Podczas nieobecności Komendanta Miesjkiego, jego zadania i komepetencje
      w zakresie określonym w niniejszym regulaminie realizuje Zastepca
      Komendanta Miejskiego.

§4.

  1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
      w Siemianowicach Ślaskich, zwanego dalej "Komendantem Miejskim",
      zastrzega się dokumentację:

     - dotycząca zobowiązań majatkowych i finansowych, jako dysponenta środków
       budżetowych po parafowaniu przez Głównego Księgowego: projekty pism,
       decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków
       budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych
       w majątku jednostki, są przekładane Komendantowi Miejskiemu,
     - kierowaną do komendy Wojewódzkiej PSP, Komendy Głónej PSP, centralnych
       organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej,
       wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek
       organizacyjnych powiatu, organó kontroli państwowej, prokuratury, sądów,
       kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych,
     - pisma kierowane do senatorów i posłów,
     - odpwoeidzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastepcy Komendanta
       Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz jej
       pracowników,
     - zakresy czynnosci Zastepcy Komendanta Miejskiego oraz strażaków Komendy
       Miejskiej,
     - zarzadzenia, decyzje, rozkazy, postanowienia, delegacje słuzbowe, plany pracy
       i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony
       przeciwpożarowe na terenie powiatu grodzkiego.

  2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastepcy Komendanta Miejskiego
      dokumentację  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych
      komórek organizacyjnych, z wyjatkiem wymienionych w ust. 1, lub wobec
      których kierowcy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie

  3. Komendant miejski lub upoważniony przez niego Zastepca Komendanta
      Miesjkiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań.
      Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej Komendant Miesjki
      podaje do powszechnejwiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
      budynku Komendy

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Komendy Miesjkiej i zadania wspólnie komórek organizacyjnych

§5.

W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne,
które przy znakowaniu akt posługują się nastepującymi symbolami:

  1. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Organizacyjno - Kadrowych - MOK,

  2. Sekcja Finansów - MF,

  3. Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza - MZ,

  4. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Kwatermistrzwoskich - MT,

  5. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Techniki - MTT,

  6. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza - MJRG.

 

§6.

 1. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:

  1. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Organizacyjno - Kadrowych,

  2. Sekcja Finansów,

  3. Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza.

 2. Zastepca Komendanta Miesjkiego nadzoruje:

  1. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Kwatermistrzowskich,

  2. Samodzielne Stanowisko Pracy d/s Techniki,

  3. Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą oraz pełni funkcję Pełnomocnika d/s Ochrony
      Informacji Niejawnych, znakuje akta posługując sie symbolem MN,

  4. Sekcję Kontrolno - Rozpoznawczą w zakresie informacji niejawnych

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych

§7.

  1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą,
      a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej
      oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi
      zadania z zakresu ochrony ludności.

  2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych
      ich prowadzenia należy do komórki organizcyjnej, której zakres zadań
      obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony słuzbowy wydał w tym
      zakresie stosowną dyspozycję.

  3. Sprawy nieregularne niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące
      zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej rozstrzyga
      Komendant Miejski.

  4. Do wspólnych zadań wszytskich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej,
      przy uwzględnieniu ich zakresów metorycznych, należy w szczególności:

     - planowanie i realizacja budżetu Komendy Miejskiej,
     - podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony
       przeciwpożarowej i ratownictwa, 
     - sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Miejskiej, analiz,
       prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
     - współdziałanie z ogniwami Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
       Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działajacymi w Komednzie
       Miejskiej oraz innymi organami i jednostakmi organizacyjnymi,
     - współdziałanie z komórkami organziacyjnymi Urzędu Miejskiego oraz z innymi
       słuzabmi,inspekcjami i strażami a także z podmiotami KRSG,
     - współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
     - załatiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje
       i organa władzy,
     - realizowanie zaleceń pokontrolnych,
     - realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony
       tajemnicy prawem chronionj,
     - realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
     - opracowywanie materiałów do udostepniania jako informacja publiczna,
     - wykonanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie
       podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnbych z obowiązującego
       zakresu działania komórki organizacyjnej,
     - przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (insrukcji kancelaryjnej)
        i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt
        archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania,
     - realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Miesjkiego funkcji
       w Miejskim Zespole Reagowania Kryzysowego,
     - współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
     - realizacja przedięwzięć dotyczących organzacji KSRG na obszarze miasta,
     - podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postepu w dziedzinie ochrony
       przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

§8.

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy
d/s Organizacyjno - Kadrowych

należy w szczególności:

W zakresie organizacyjnym:

  1. realizowanie zadan z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej,
  2. organizowanie odpraw słuzbowych, narad i konferencji z udziałem
      Komendanta Miejskiego,
  3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów,
      postanowień, instrukcji i wytycznych komendanta Miejskiego,
  4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
      w Komendzie Miejskiej,
  5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej,
      innymi instytucajmi i jednostakmi ochrony przeciwpożarowej,
  6. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej Komendy
      Miesjkiej przez Rzecznika Prasowego,
  7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy
      Miejskiej,
  8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy
      Miejskiej,
  9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych
      Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej,
10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg 
      i wniosków dla Komendy Miejskiej,
11. zlecanie właściwym podmiotom zewnetrznym obsługi prawnej Komendy Miejskiej,
12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego.

 

W zakresie kadrowym:

  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta Miejskiego,
  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kieruyjących komórkami organizacyjnymi
      w Komendzie Miejskiej w tym Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej,
  3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
      w Komendzie Miejskiej,
  4. opracowywanie propozycji zmain struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy
      Miejskiej oraz analizowania stanu przyznawanych etatów,
  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej,
  6. prowadznie spraw ososbowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
      i rencistów Komendy Miejskiej,
  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
      i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników
      cywilnych Komendy Miejskiej,
  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych
      oraz realizowani z zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

§9.

Do zakresu działania Sekcji Finansów

należy w szczególności:

W zakresie finansów:

  1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką
      finansową,
  2. opracowanie budżetu Komendy Miejskiej,
  3. sporządzenie rocznych i okresowych planów finansowych,
  4. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej,
  5. prowdzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
      polegającymi zwłaszcza na:
      - wykonywaniu dyspozycji srodkami pieniężnymi zgodnie z przepisami
        dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami
        pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
      - zapewnienu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych
        przez Komendę Miejską,
      - przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
      - zapewnieniu terminowego ściągania należności,
  6. analizowanie wykorzystania srodków przydzielonych z budżetu, środków
      pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komrndy Miejskiej,
  7. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności
      dokumentów oraz operacji gospodarczych),
  8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku
      Komendy Miejskiej,
  9. prowadzenie kasydla środków budżetowych i pozabudżetowych,
10. prowadzenie księgowości materiałowej,
11. prowadzenie księgowości środków trwałychoraz pozostałych srodków
      w magazynach i użytkowaniu,
12. organizowanie przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacj
      finansowej,
13. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowościwykonywanych
      przez poszczególne komórki organizacyjne,
14. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych przez Komendanta Miejskiego
      dotyczący prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu
      dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
15. prowadzenie spraw ubezpieczniowych OC i NW strażaków oraz środków
      transportowych i nieruchomości,
16. prowadzenie dokumentacji płacowej, podatkowej i ZUS- u i innej dokumentacji
      strażaków i pracowników cywilnych,
17. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji rachunkowej KZP.

 

W zakresie archiwizacji:

  1. prowadzenie archiwum Kopmendy Miejskiej,
  2. nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym przechowywaniem akt archiwalnych,
  3. archiwizację bieżącą akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  4. brakowanie akt zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  5. prowadzenie biblioteki zakładowej.

 

§10.

Do zakresu działania Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej

należy w szczególności:

w zakresie kontrolno - rozpoznawczym:

  1. rozpozanwanie zagrożeń przeciwpożarowych i innych miejscowych zagrożeń
      poprzez czynności kontrolno - rozpoznawczych,
  2. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania
      przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działąń zapobiegających poważnym
      awariom przemysłowym
  3. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania
      Komendy Mejskiej,
  4. współpraca z oraganami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji
      Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy
      stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych
      zagrożeń,
  5. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony
      przeciwpożarowej na terenie miasta,
  6. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych
      miejscowych zagrożeń,
  7. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu
      zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych
      miejscowych zagrożeń,
  8. analizowanie przczyn pożarów zaistaniałych na terenie miasta, w tym
      nieprawidłowości, które przczyniły się do ich powstawania oraz
      rozprzestrzeniania się,
  9. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych
      obiektów udowlanych i terenów oraz imprez masowych,
10. organizowanie i prowadznie dziłalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
      i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
11. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadznie działań ratowniczych przez
      jednostki ochrony przeciwpożarowej,
12. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie
      przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
13. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony
      przeciwpożarowe w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków,innych
      obiektów budowlanych oraz terenów,
14. wykonanie zadan w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie
      zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo Ochrony
      Środowiska,
15. wdrażanie w działalnosci kontrolno - rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
      w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie
      przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
16. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
17. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sposobów połączenia systemu 
      monitoringu pożarowego z Komendą Miejską w obiektach oraz nadzór nad zawratymi 
      w niej ustaleniami,
18. realizowanie zagadnień z zakresu postepowania administracyjnego w zakresie 
      nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
19. prowadzenie ewidencji i statystyki ilości i rodzajów działań ratowniczych oraz innych
      danych związanych z interwencjami JRG

 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
      bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. sporządzanie i przedstawianie Komendantwoi Miejskiemu co najmniej raz w roku,
      okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje
      przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie
      zagrożeniom zycia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  3.prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
      wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń a także
      przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
      w środowisku pracy,
  4. przedsatwienie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania
      wymagan ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów
      czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  5. ustalanie okoliczności i przczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków
      wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na
      choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
  6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególnosci
      w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie
      bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej
      nowo zatrudnionych pracowników,
  7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Miejskiego, Komisji 
      Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się
      problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy , w tym zapobieganiem chorobom
      zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

W zakresie spraw obronnych:

  1. prowadzenie spraw w zakresie organizaowania, koordynowania i nadzorowanie nad
      przygotowaniami obronnymi w Komendzie Miejskiej,
  2. koordynowanie realizacji zadań obronnych,
  3. opracowywanie zamierzeń w zakresie przygotowań obronnych Komendy Miejskiej,
  4. kordynacja prac związanych z aktualizacją planów PM przez poszczególne komórki
      organizacyjne,
  5. bieżąca aktualizacja stanu osobowego kompanii zmilitaryzowanej,
  6. prowadzenie szkoleń z kadrą kierowniczą i dowódczą w zakresie spraw obronnych,
  7. nadzór nad realizacją zestawów w ramach ćwiczeń GN oraz nad sukcesyjnym 
      analizowaniem i uzupełnieniem brakującego wyposażenia do etatu W według norm
      i należnoścvi,
  8. opracowywanie sprawozdań obronnych.

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych należy realizacja zadań dla tzw. "pionu ochrony"
określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:

  1. prowadzenie kancelarii tajnej,
  2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, 
      przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci
      teleinformatycznych,
  3. kontrolowanie stanu ochronu informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
      w tym zakresie,
  4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji
      niejawnych,
  5. planowanie im prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji
      niejawnych,
  6. administrowanie i nadzór nad elektornicznym przetwarzaniem informacji niejawnych.

 

§11.

Do zakresu działan Samodzielnego Stanowiska d/s Kwatermistrzowskich

należy w szczególności:

W zakresie spraw kwtermistrzowskich:

  1. administrowanie oraz zapewnianie właściwego stanu technicznego uzytkowanych
      obiektów pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostajacych w dyspozycji Komendy
      Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
  2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także
      wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną i wyposażenia osobistego,
  3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników 
      cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej,
  4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, matreiałów, urządzeń i usług
      niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy miejskiej ze szczególnym
      uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy Prawo Zamówien Publiczbnych,
  5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych 
      przez podmioty KSRG na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań
      w ramach odwodów operacyjnych,
  6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głónego
      Komendy Miesjkiej,
  7. prowadzenie ewidencji ilosciowo - wartościowej majatku,
  8. likwidowanie uszkodzonych rzeczowych składników majątku,
  9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja
      ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej,
10. prowadzenie postepowań wyjaśniajacych związanych ze szkodami w mieniu 
      Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacynych, 
      a także nadzór nad procedurami postepowań odszkodowawczych ptrowadzonych
      przez Dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej,
11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
      środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą 
      ds. operacyjnych piorytetów w tym zakresie,
12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
      z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

W zakresie spraw łączności:

  1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
      a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miesjkiej
      oraz abezpieczenie ciągłości pracy urzadzeń monitoringu pożarowego
      i alarmowania,
  2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie
      systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy
      gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania
      w obszary chronione,
  3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności
      bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
  4. współdziałanie z właćiwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie
      rozwoju technik łączności na potrzeby rozowju ratownictwa i innych zadań z zakresu
      ochrony ludnosci,
  5. analizowanie stanu zabezpieczenia w srodki łączności jednostek organizacyjnych
      straży pożarnych na obszarze działanai Komendy Miejskiej,
  6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności
      jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej,
  7. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszraze działania Koemdny
      Miejskeij nowoczesnych technik łącznśsci,
  8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łącznosći.

 

Do zakresu działan Samodzielnego Stanowiska d/s Techniki

należy w szczególności:

W zakresie spraw technicznych:

  1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości
      operacyjno - technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
  2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych
      pojazdów, przyczep i sprzetu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
  3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej,
  4. prowadzenie gospodarki częsciami zamiennymi, olejami, smarami i innymi
      materaiłami eksploatacyjnymi,
  5. nadzorowanie i analizaownaie prawidłowści prowadzenia przez komórki organizacyjne
      Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzetem silnikowym,
      a w szczegółności rozliczania zużycia paliw, oljów, smarów i innych materiałów
      eksploatacyjnych,
  6. organizowanieprzeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu
      silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń instalacji technicznych,
  7. wypracowywanie wymogów paramterów technicznych dla nowo zakupowanych
      samochodów i sprzętu silnikowego.

 

W zakresie spraw informatyki:

  1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  
      sieci informatycznej funkcjonujacej w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskej,
  2. zapewnienie niezawodnego działania sieici informatycznej funkcjonującej 
      w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej,
  3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania
      dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a takżę innych
      systemów przewidzianych do bieżąćej analizy gotowości operacyjnej podmiotów
      KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Miejskiej,
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostakmi w zakresie
      rozowju technik informatycznych,
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
  7. wdrażanie zunifikowanych systemó teleinformatycznych,
  8. systematyczne archiwizowanie danych elektornicznych przechowywanych
      w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej,
  9. realizacja zadan administratora sieci iśrodowisk programowych - instrukcja,
10. nadzór nad stroną internetową Komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą
      elektroniczną,
11. utrzymywanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów
      teleinformatycznych.

 

§12.

Do zkaresu działań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

należy w szczególności:

W zakresie jednostki Ratowniczo - Gasniczej:

  1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo w czasie walki z pożarami oraz likwidacji
      miejscowych zagrożeń,
  2. dokumentowanie toku pełnienia słuzby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania
      informacji z prowadzonych dziłań ratowniczych,
  3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk zywiołowych oraz innych
      miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne słuzby,
  4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
      w ramach odwodów operacyjnych,
  5. przygotowanie własnych sił i srodków do wypełniania zadań ratowniczych na
      przydzielonym obszarze chronionym,
  6. współdziałanie z innymi słuzbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
      w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
  7. rozpozanwanie zagrożen pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu
      działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
  8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
  9. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
10. udział w aktualizacji:
    - stanu gotowści operacyjnej,
    - procedur ratowniczych,
    - dokumentacji operacyjnej,
11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
12. organizowanie toku słuzby w jednostce,
13. utrzymanie właściwej dyscypliny wewnętrznej,
14. tworzenie warunków do osiągania wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności
      zawodowych oraz sprawności fizycznej strażaka,
15. wnioskowanie w sprawach doboru strażaków na poszczególne stanowiska słuzbowe
      oraz w innych sprawach kadrowych dotyczących strażaków pełniących słuzbę w JRG,
16. współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
17. wstepne ustalanie okoliczności przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się
      pożarów i miejscowych zagrożeń.

 

W zakresie operacyjnym:

  1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu
      oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań
      ratowniczych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji
      ratowniczych.
  2. opracowywanie planów ratowniczychi ichbieżąca aktualizacja,
  3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdażeń niebezpiecznych i dysponowania
      niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowania zgłoszeń
      do właściwych służb,
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
      w działania ratownicze na obszaże powiatu,przygotowanie dokumentacji w sprawach
      dotyczacych tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony
      przeciwpożarowej i jeednostek ratowniczo - gaśniczych,
  5. pryzgotowanie dokumentacji sprawach dotzcyczch tworyenia, pryksytacania lub
      likwidacji jednostek ochronz pryeciwpoarowej i jednostek ratownicyo - gasniczych,
  6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych
      jednostek KSRG, oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
  7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie
      jego wyposarzenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz
      kierowania siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające
      współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
  8. sporządzenie analiz i wniosków zdziałań ratowniczych prowadzonych przez jednostki
      KSRG prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych
      zaświadczeń,
  9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
      i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa
      urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony
      przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami,strażami, instytucjami, które
      dobrowolnie zgłosiły się współpracować w akcjach ratowniczych,
11. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG,
      analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych
      oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze
      powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
      w zakresie operacyjnego zabezpieczenia miast sąsiednich,
14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG,
15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania,
16. nadzór nad organizacją oraz uzgodnienie sposobów połączenia systemu
      monitoringu pożarowego z Komendą Miejską,
17. bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych 
      zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

 

W zakresie spraw szkoleniowych

  1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG
      na obszarze miasta,
  2. organizowanie szkoleń i doskonalenia specjalistycznego (w tym także
      medycznego) OSP w zakresie ratownictwa,
  3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem 
      podmiotów KSRG na obszarze miasta,
  4. organizowanie obowiązkowych zajęc wychowania fizycznego wymaganych
      stosownymi przepisam, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej
      strażaków oraz prowadzenia spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia
      zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej.

 

ROZDZIAŁV

Wzory pieczęci i stempli

§13.

Komenda Miejska używa:

  1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm, zawierającej pośrodku
      wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis Komenda Miejska 
      Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Ślaskich,
  2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm, zawierającej pośrodku
      wizerunek orła ustalony dla godła a w otoku Komenda Miejska
      Państwowej Straży Pożarnej  w Siemianowicach Śląskich,
  3. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20mm zawieajacej pośrodku wizerunek
      orła ustalony dla godła a w otoku napis: Komenda Miejska Państwowej Straży 
      Pożarnej w Siemianowicach Śląskich,
  4. stempel nagłówkowy:

/Godło/
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich,
woj.śląskie

/Godło/
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich,
woj.śląskie

 

  5. innych stępli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych 
     przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI
 

Postanowienia końcowe 
 

§14.

    Zasady funkcjonowania i pełnienia służby MSK i JRG określa regulamin pracy
    i służby Komendy Miejskiej wydany w oparciu o zarządzenie (nr 5 KGPSP)
    z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach 
    organizacyjnych oraz regulaminu musztry i ceremoniału pozarniczego. 

 


 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3478
Treść wprowadził(a): Lisiecki Janusz, 2009-06-09 09:55:54
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-05-27 08:07:31