Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

 

KOMENDY MIEJSKIEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, określa szczegółową organizację Komendy, w tym:

 

 1. kierowanie pracą komendy;
 2. strukturę organizacyjną komendy;
 3. zadania wspólne i zakres zadań komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich jest mowa o:

 

 1. komendzie - należy przez to rozumieć Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich;
 2. mieście - należy przez to rozumieć miasto na prawach powiatu - miasto Siemianowice Śląskie;
 3. komendancie, zastępcy komendanta - należy przez to rozumieć odpowiednio Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich i Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich;
 4. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą, sekcję lub samodzielne stanowisko pracy funkcjonujące w strukturze komendy;
 5. kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dowódcę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, kierownika sekcji, głównego księgowego;
 6. pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną w komendzie, tj. strażaków oraz pracowników cywilnych.

 

§ 3

 

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 

 1. KM PSP – Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich;
 2. KG PSP – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;
 3. KW PSP – Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;
 4. OSP – Ochotniczą Straż Pożarną;
 5. JRG – Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 6. KSRG – Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy;
 7. JOP – Jednostka Ochrony Przeciwpożarowej;
 8. MDO – Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 9. SKKM – Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich;
 10. SKKW – Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;

§ 4

 

 1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Terenem działania komendy jest obszar miasta Siemianowice Śląskie.

 

 1. Siedzibą komendy jest miasto Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Pułaskiego 2.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Kierowanie pracą Komendy

 

§ 5

 

 1. Pracą komendy kieruje komendant przy pomocy jednego zastępcy komendanta oraz kierowników komórek organizacyjnych.

 

 1. Zastępca komendanta i kierownicy komórek organizacyjnych komendy realizują zadania określone przez komendanta, a w szczególności sprawują nadzór i kierują podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy.

 

 1. Do aprobaty i podpisu komendanta, zastrzega się dokumentację:

 

 1. dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po zaparafowaniu głównego księgowego, projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które są przedkładane komendantowi po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 2. kierowaną do KW PSP, KG PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 3. pisma kierowane do senatorów i posłów,
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta, kierowników komórek organizacyjnych komendy oraz jej pracowników;
 5. zakresy czynności zastępcy komendanta oraz pracowników komendy;
 6. dokumenty wydawane przez komendanta jako organu administracji publicznej - zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, postanowienia, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta.

 

 1. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w § 5 ust. 3 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

 

 1. Podczas nieobecności komendanta jego zadania i kompetencje realizuje zastępca komendanta lub inny wyznaczony pisemnie oficer. Zakres zastępstwa obejmuje kompetencje komendanta określone w upoważnieniu, za wyjątkiem § 5 ust. 3 pkt 4 i 5.

 

 1. Jeżeli komendant miejski nie może pełnić obowiązków służbowych jego zadania                           i kompetencje realizuje zastępca komendanta miejskiego na podstawie pisemnego upoważnienia lub inny wyznaczony pisemnie oficer.

 

 1. Komendant lub upoważniony przez niego zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej, komendant miejski podaje do powszechnej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

§ 6

 

Organizację i porządek służby i pracy, związane z tym prawa oraz obowiązki komendanta i pracowników, w tym zasady funkcjonowania SKKM i JRG ustala regulamin pracy i służby komendy wprowadzony w życie zarządzeniem komendanta a wydany w oparciu o przepisy wewnętrzne komendanta głównego PSP dotyczące regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Struktura organizacyjna Komendy

 

§ 7

 

W skład komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

 1. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza – symbol – MZ;
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych – symbol – MOK;
 3. Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna – symbol – MT;
 4. Sekcja Finansów – symbol – MF;
 5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza – symbol – MJRG;
 6. Niewyodrębnione jako komórki organizacyjne:

-   Osoba realizująca zadania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – MB

-   Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych-MDO

-   Oficer Prasowy realizujący zadania w zakresie polityki informacyjnej – MPI

-   Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - MN

 

 

§ 8

 

 1. Komendantowi podlegają bezpośrednio:

 

 1. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych;
 3. Sekcja Finansów;
 4. Osoba realizująca zadania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 5. Osoba realizująca zadania Administratora Danych Osobowych / Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 6. Oficer Prasowy;
 7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 1. Zastępca komendanta nadzoruje:

 

 1. Sekcję Kwatermistrzowsko-Techniczną;
 2. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą;
 3. Sekcję Kontrolno-Rozpoznawczą w zakresie zadań dotyczących spraw obronnych.

 

 1. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest osoba wyznaczona przez komendanta odrębnym dokumentem.

 

 1. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizuje osoba wyznaczona przez komendanta odrębnym dokumentem.

 

 1. Oficerem Prasowym Komendanta jest funkcjonariusz wyznaczony przez komendanta odrębnym dokumentem.

 

 1. Zadania z zakresu kontroli zarządczej realizuje osoba wyznaczona przez komendanta odrębnym dokumentem.

 

 1. Zadania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje osoba wyznaczona przez komendanta odrębnym dokumentem.

 

 1. Obsługa prawna komendy zlecana jest właściwym podmiotom zewnętrznym.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zadania wspólne i zakres zdań komórek organizacyjnych

 

§ 9

 

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych, ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
 1. planowanie i realizacja budżetu komendy;
 2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. opracowywanie materiałów do informacji komendanta o stanie bezpieczeństwa miasta               w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz materiałów niezbędnych do przedstawiania  na posiedzeniach zespołów, komisji, w których uczestniczy komendant;
 5. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 6. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi jednostek oraz terenowej administracji rządowej samorządu terytorialnego oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 7. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 8. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 9. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 10. realizowanie zadań z zakresu zadań obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 11. współpraca z właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;
 12. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 13. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
 14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów, przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 15. przekazywanie elektroniczne dokumentów między komórkami organizacyjnymi za pomocą Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów;
 16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 17. realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG  na terenie działania komendy;
 18. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta funkcji w miejskim zespole zarządzania kryzysowego;
 19. terminowe i zgodne z przepisami realizowanie powierzonych zadań;
 20. przestrzeganie przepisów prawa, w tym o ochronie informacji niejawnych, ochronnie danych osobowych i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 21. inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy na zajmowanym stanowisku pracy;
 22. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą;
 23. współudział w realizowaniu zadań w zakresie prowadzonych procedur zamówień publicznych;
 24. współpraca w realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej realizowanej przez Państwową Straż Pożarną;
 25. wprowadzanie i aktualizacja danych w systemach teleinformatycznych używanych w PSP na podstawie przepisów odrębnych (w tym SWD PSP).

 

 1. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych komendy, należy w szczególności:
 1. nadzór nad terminowym oraz prawidłowym pod względem merytorycznym i formalnym realizowaniem zadań w podległej komórce organizacyjnej;
 2. planowanie oraz bieżące organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej;
 3. dokonywanie okresowych opinii służbowych i ocen okresowych podległych pracowników a także przygotowywanie projektów oraz inicjowanie zmian zakresów czynności dla podległych pracowników;
 4. realizowanie obowiązków nałożonych na osoby kierujące pracownikami zawarte w ustawie Kodeks pracy;
 5. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny służby i pracy podległej komórki organizacyjnej;
 6. inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia organizacji, metod i form pracy w podległej komórce organizacyjnej;
 7. nadzór i realizacja zadań związanych z przestrzeganiem zasad ochrony gromadzonych danych osobowych oraz pracy ze zbiorami danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej;
 8. nadzór i realizacja zadań związanych z kontrolą zarządczą w podległej komórce organizacyjnej.

 

§ 10

 

Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 

W zakresie zadań kontrolno – rozpoznawczych:

 

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w obiektach oraz kontrola spełniania wymogów bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. dokonywanie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
 3. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 4. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 5. uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą lub obiektem wskazanym przez komendanta;
 6. opracowywanie i aktualizacja katalogu zagrożeń;
 7. opracowywanie i aktualizacja analizy zagrożeń na obszarze powiatu;
 8. sporządzanie rocznego planu czynności kontrolno – rozpoznawczych;
 9. gromadzenie i przekazywanie do komórki realizującej sprawy operacyjne oraz JRG danych, z ustaleń dokonywanych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych, niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
 10. sporządzanie w ustalonych przepisami terminach, zestawień wyników przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym oraz katalogu i analizy zagrożeń;
 11. opracowywanie projektów decyzji oraz innych dokumentów, mających na celu likwidację zagrożenia życia, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i prawa ochrony środowiska, poprawę stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidację innych miejscowych zagrożeń;
 12. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie działania komendy, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 13. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów oraz o bezpieczeństwie imprez masowych;
 14. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 15. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 16. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 17. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 18. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 19. wdrażanie w działalności kontrolno - rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 20. kontrolowanie i weryfikowanie realizacji wymagań określonych w regulacjach z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy;
 21. prowadzenie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 22. kontrola  postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

 

W zakresie zadań operacyjnych:

 

 1. prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz sporządzanie innej dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych, w tym potwierdzeń i zaświadczeń.

 

W zakresie zadań obronnych:

 

 1. organizowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie;
 2. koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań obronnych;

 

W zakresie zadań kancelarii niejawnej:

 

 1. prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym i egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 3. realizacja właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii materiałów niejawnych oraz jednostce organizacyjnej;
 4. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
 5. wykonywanie poleceń  pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, który nadzoruje pracę kancelarii niejawnej.

 

§ 11

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych należy                   w szczególności:

 

W zakresie zadań kadrowych:

 

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta i kontrolowanie gospodarowania kadrami;
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz emerytów i rencistów komendy;
 3. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie, w tym dowódców JRG;
 4. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników komendy;
 5. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników komendy;
 6. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowym zatrudnieniem pracowników;
 8. weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
 9. ewidencjonowanie czasu służby i pracy systemu codziennego, zmianowego oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz realizowanie sprawozdawczości;
 10. kontrolowanie przestrzegania prawa pracy i przepisów określających zasady pełnienia służby, pełnienie nadzoru w tym zakresie.

 

W zakresie zadań organizacyjnych:

 

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta;
 3. udział w opracowywaniu zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji, i wytycznych komendanta, ewidencjonowanie i prowadzenie ich zbiorczych rejestrów oraz prowadzenie rejestru upoważnień;
 4. udział w opracowywaniu regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie;
 5. prowadzenie spraw z zakresu obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami  i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków  z zakresu działania komendy;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 9. organizowanie  systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i JRG;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta;
 12. koordynowanie zadaniami dotyczącymi obiegu dokumentów w komendzie oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie;
 13. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w komendzie.

 

§ 12

 

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko - Technicznej należy w szczególności:

 

W zakresie zadań kwatermistrzowskich:

 

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy, planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie, a także prowadzenie dokumentacji budynków komendy wynikających z przepisów (prowadzenie książek obiektów budowlanych);
 2. monitorowanie potrzeb i opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych  i emerytów komendy;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem strażakom ekwiwalentu za remont i brak lokalu oraz pomocą na budownictwo mieszkaniowe;
 6. prowadzenie spraw socjalnych i bytowych pracowników dotyczących prawa do przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej PSP, dopłaty do wypoczynku, wraz ze zwrotem kosztów przejazdu oraz z zakresu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 7. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG i inne JOP na terenie działania komendy oraz ich przygotowanie                 do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 8. prowadzenie spraw  z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy;
 9. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 10. gospodarowanie składnikami majątku, w tym udział w przedsięwzięciach związanych      z likwidowaniem zbędnych i zużytych składników majątku, utylizacja sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie oraz darowizna;
 11. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja         ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy;
 12. realizacja zadań związanych z postępowaniami odszkodowawczymi;
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z komórką realizującą sprawy operacyjne priorytetów w tym zakresie;
 14. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków                    z funduszy strukturalnych  i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 15. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej, zapewnienie jego właściwej konserwacji;
 16. weryfikacja pod względem merytorycznym finansowych dokumentów zakupu;
 17. prowadzenie obsługi socjalnej pracowników cywilnych komendy z zakresu korzystania  ze świadczeń funduszu socjalnego (ZFŚS);
 18. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na terenie działania komendy;
 19. prowadzenie spraw związanych z rozdziałem kosztów operatorów monitoringu kosztami funkcjonowania Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych w komendzie;
 20. udział w procesie realizacji i rozliczania dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG.

 

W zakresie zadań technicznych:

 

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu transportowego;
 2. monitorowanie potrzeb, organizowanie przeglądów, zlecanie napraw i nadzór nad naprawami i konserwacją sprzętu transportowego;
 3. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych sprzętu transportowego;
 4. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji sprzętu transportowego;
 5. bieżąca realizacja zapotrzebowania w środki i części zamienne, oleje, smary i inne materiały eksploatacyjne;
 6. prowadzenie rozliczeń eksploatacji sprzętu transportowego;
 7. prowadzenie kontroli nad: eksploatacją sprzętu transportowego, terminowością badań technicznych sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki;
 8. weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów służbowych;
 9. zlecanie okresowych badań sprzętu specjalistycznego;
 10. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 11. kontrolowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu transportowego, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 12. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo pozyskiwanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 13. nadzór nad funkcjonowaniem zaplecza technicznego (ewidencja i legalizacja sprzętu) w tym funkcjonowania warsztatu obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego, itp.

 

W zakresie zadań informatyki:

 

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy, nadzór oraz analizowanie wdrażanych komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG wykorzystywanych w działalności komendy;
 3. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 4. planowanie i wdrażanie w podmiotach KSRG i innych JOP nowoczesnych technik informatycznych;
 5. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 6. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 7. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy;
 8. realizacja zadań administratora sieci oraz administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności informatycznymi systemami dziedzinowymi wspomagającymi pracę bieżącą komendy, w tym stanowiska kierowania;
 9. prowadzenie zagadnień związanych z podpisem elektronicznym w strukturze klucza publicznego dla komendy;
 10. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych;
 11. realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym;
 12. obsługa i nadzór techniczny nad stroną internetową, w tym BIP oraz administrowanie kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

W zakresie zadań łączności:

 

 1. zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej w komendzie;
 2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 3. uzgadnianie z jednostką nadrzędną zmiany warunków technicznych korzystania z sieci radiowych UKF PSP na terenie działania komendy
 4. planowanie i wdrażanie w komendzie nowoczesnych technik łączności oraz organizowanie spójnego systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy;
 5. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia, współdziałania a także systemów alarmowania na terenie działania komendy
 6. analizowanie i bieżące weryfikowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy;
 7. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na terenie działania komendy;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

§ 13

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 

W zakresie zadań finansowych:

 

 1. sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy;
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  5. dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych;
  6. wydatkowanie środków w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań;
 4. realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy zgodnie z planem finansowym;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 7. opracowywanie i bieżąca aktualizacja uregulowań wewnętrznych komendy dotyczących prowadzenia zagadnień finansowych;
 8. opracowywanie budżetu komendy w zakresie wydatków i dochodów;
 9. sporządzanie rocznych i okresowych planów finansowych;
 10. przygotowanie wniosków do starosty/prezydenta miasta w sprawie przesunięć środków między paragrafami wydatków;
 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 12. naliczanie i rozliczanie uposażeń, wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowników oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
 13. realizowanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wynikających z funkcji płatnika, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej wymaganej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 14. sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;
 15. udział w procesie rozliczania dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;
 16. opiniowanie rejestrów ryzyka w zakresie finansów w Komendzie z obszaru kontroli zarządczej;
 17. organizowanie przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacji finansowej;
 18. kontrolowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

W zakresie zadań archiwizacyjnych:

 

 1. organizowanie procesu gromadzenia zasobu archiwalnego;
 2. prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.: przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania i brakowania dokumentów;
 3. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie przyjmowania akt do archiwum oraz ich brakowania;
 4. udostępnianie akt oraz udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt.

 

 

 

§ 14

 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy w szczególności:

 

W zakresie zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej:

 

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz likwidacji miejscowych zagrożeń poprzez:
  1.  przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań z zakresu ratownictwa;
  2.  realizacja zadań ratowniczych w obszarze chronionym JRG oraz w ramach reagowania struktur odwodów;
  3. wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  4. współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami w zakresie likwidacji zagrożeń.
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych.
 3. udział w procesie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, w szczególności na terenie własnego obszaru chronionego, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach obiektowych;
 4. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie określonym regulacjami szczegółowymi;
 5. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej a także udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

 

W zakresie zadań operacyjnych:

 

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta i powiatu oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także bieżąca weryfikacja organizacji działań ratowniczych;
 2. opracowywanie i aktualizacja: planów ratowniczych, analizy zabezpieczenia operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, analizy ćwiczeń i innych materiałów o charakterze analityczno – operacyjnym;
 3. opracowanie i aktualizacja planu sieci podmiotów KSRG na obszarze powiatu w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej włączania i wyłączania OSP do/z KSRG;
 4. zapewnienie funkcjonowania SKKM, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia             w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami
  i środkami KSRG i innych JOP na terenie działania komendy oraz obszaru chronionego, a także umożliwiające współpracę z SKKW;
 5. współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków;
 6. koordynacja działań na terenie powiatu wynikających z podjęcia działań ratowniczych przez jednostki KSRG i inne podmioty ratownicze;
 7. wsparcie działań ratowniczych kierującego działaniem ratowniczym;
 8. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowanie, obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 9. udział w uzgadnianiu sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą pod względem technicznym oraz współpraca w realizacji zadań związanych z systemem monitoringu pożarowego, w szczególności: zapewnienie prawidłowej obsługi urządzeń monitoringu pożarowego, lokalizacji Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych oraz realizacja szkoleń w tym zakresie;
 10. współdziałanie ze służbą dyżurną powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa w zakresie określonym odrębnymi regulacjami oraz podmiotami zajmującymi się monitorowaniem, prognozowaniem zagrożeń, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz KSRG oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;
 11. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 12. analizowanie stanu wyposażenia i przygotowania jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP do działań ratowniczych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 13. prowadzenie, aktualizowanie  i korzystanie z baz danych;
 14. utrzymywanie stałej łączności z SKKW oraz zastępami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;
 15. przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadamianie innych służb ratowniczych na terenie powiatu, a także rejestrowanie i ewidencjonowanie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych, a także przekazywanie informacji do SKKW oraz innych podmiotów zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 16. dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie działania komendy w zakresie występujących pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;
 17. planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych;
 18. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych;
 19. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG i inne JOP oraz sporządzanie innej dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych;
 20. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności;
 21. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 22. kontrolowanie i weryfikowanie gotowości operacyjnej JRG, SKKM oraz innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 23. przeprowadzanie kontroli toku służby w JRG, SKKM oraz inspekcji gotowości operacyjnej w OSP na obszarze miasta i powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 24. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych i związków taktycznych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 25. prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;
 26. udział w pracach związanych z funkcjonowaniem KSRG;
 27. prowadzenie ewidencji podmiotów KSRG oraz innych JOP na terenie działania komendy;
 28. bieżące informowanie kierownictwa komendy i oficera prasowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 29. administrowanie systemem SWD PSP oraz wprowadzanie i przetwarzanie danych                    w systemie zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 30. współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 31. wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;
 32. przygotowywanie zakresów czynności dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zmianowym systemie służby.

 

W zakresie zadań łączności:

 

 1. szkolenie abonentów sieci radiowych UKF PSP z zasad prowadzenia korespondencji radiowej;
 2. opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji łączności komendy.

 

W zakresie zadań szkoleniowych:

 

 1. planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;
 2. planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG i innych JOP na obszarze powiatu/miasta;
 4. prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w Komendzie.

 

§ 15

 

Do obowiązków osoby realizującej zadania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie  zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę  warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów  dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy;
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi  komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych  pracowników;
 7. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 8. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 9. udział w  dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się  z wykonywaną pracą;
 10. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny prac.

 

§ 16

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy w szczególności:  

 

 1. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, aktualizacją oraz stosowaniem polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych;
 2. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w komendzie;
 3. prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w komendzie;
 4. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
 5. prowadzenie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych i wdrażaniem na podstawie jej wyników zmian w polityce bezpieczeństwa;
 6. zapewnienie przeszkolenia osobom upoważnionym z zakresu ochrony danych osobowych;
 7. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w komendzie poprzez stosowanie odpowiednich do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a w tym: kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych w zakresie wykonywania przez nich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych przewidzianych w stosownych instrukcjach i wytycznych, kontrolowanie obiektów i pomieszczeń komendy pod względem przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, kontrolowanie sprzętu i oprogramowania stosowanego do przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z przepisami prawa;
 8. opiniowanie wniosków do komendanta o wydanie dla osób przetwarzających dane osobowe stosownych upoważnień;
 9. wnioskowanie do komendanta w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym związanych z zabezpieczeniem obiektów komendy;
 10. koordynowanie procesu reagowania na incydenty w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

 

§ 17

 

Do zadań polityki informacyjnej Oficera Prasowego należy w szczególności:  

 

 1. realizacja założeń komendanta w zakresie polityki informacyjnej, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej komendy;
 2. współpraca ze środkami masowego przekazu – mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi;
 3. kreowanie w środkach masowego przekazu pozytywnego wizerunku strażaka                          - ratownika;
 4. opracowywanie materiałów dla mediów;
 5. organizowanie konferencji prasowych;
 6. prowadzenie obsługi mediów podczas działań ratowniczych;
 7. koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu prewencji społecznej;
 8. obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej komendy.

 

§ 18

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;
 2. zapewnienie wymaganej ochrony przetwarzanych informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. nadzorowanie działalności kancelarii materiałów niejawnych;
 7. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych;
 8. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.

 

ROZDZIAŁ V

 

Wzory pieczęci i stempli

 

§ 16

 

Komenda Miejska PSP w Siemianowicach Śląskich używa:

 1. Urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej    w Siemianowicach Śląskich”.
 2. Urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej      w Siemianowicach Śląskich”.
 3. Urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła,  a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                w Siemianowicach Śląskich”.
 4. Stempla nagłówkowego o treści:

 

          /godło/

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie

 

          /godło/

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie

 

 1. Innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Liczba odsłon:3520
Treść wprowadził(a): Marzec Łukasz, 2018-05-21 15:33:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-21 15:32:59